Chelsea cuänänäng muöënënën Demba Ba

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE -

Cuöåc àua tranh giaânh Demba Ba (aãnh) àang noáng lïn tûâng ngaây khi Chelsea bêët ngúâ tham gia cuâng vúái Arsenal, Tottenham vaâ Liverpool. Trûúác àoá, The Blues tûâng hy voång seä chiïu möå àûúåc Falcao, nhûng tiïìn àaåo ngûúâi Colombia muöën gùæn boá vúái Atletico Madrid àïën hïët muâa. Caác lûåa choån khaác nhû Schurrle hay Negredo vêîn chûa coá chuyïín biïën gò àaáng kïí. Newcastle, möåt mùåt cöë gùæng thuyïët phuåc Demba Ba tûâ boã yá àõnh ra ài, mùåt khaác cuäng àaä sùén saâng cho cuöåc söëng khöng coá anh. Loic Remy, tiïìn àaåo cuãa Marseille, àûúåc cho laâ phûúng aán thay thïë vúái mûác giaá vaâo khoaãng 11,5 triïåu baãng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.