Rodgers: phaãiãiãi dûå Champions League àïí giûä Suarez

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE -

HLV Brendan Rodgers lo ngaåi rùçng Suarez khoá coá thïí kiïn nhêîn àoán nhêån muâa thûá tû liïn tiïëp The Kop vùæng boáng úã Champions League. Caác CLB àïën tûâ La Liga àang theo doäi saát sao tònh hònh cuãa tiïìn àaåo sùæp sang tuöíi 26 naây. Atletico Madrid cêìn möåt lûåa choån dûå phoâng cho Falcao, ngûúâi coá thïí ra ài vaâo cuöëi muâa. Barcelona cuäng tòm möåt giaãi phaáp múái thay thïë cho David Villa àaä luöëng tuöíi vaâ sa suát phong àöå. Heâ nùm ngoaái, Suarez tûâng tûâ chöëi lúâi àïì nghõ hêåu hônh tûâ Juventus àïí gia haån vúái àöåi chuã sên Anfield thïm 5 nùm nûäa. Theo àoá, caác àöåi boáng muöën mua Suarez seä phaãi boã ra 40 triïåu baãng phaá vúä húåp àöìng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.