13

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE -

Papiss Cisse múái thûåc sûå laâ tên binh muâa àöng taåo hiïåu ûáng àaáng kïí nhêët. Anh ghi àûúåc 13 baân sau 14 trêån cho Newcastle úã nûãa sau muâa giaãi nùm ngoaái

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.