CHAÂNG BAÁN CAÁ THAÂNH SIÏU SAO CA NHAÅC

The Thao & Van Hoa - - NHÒN RA THÏË GIÚÁI - TÛÚÂNG LINH

(töíng húåp)

Chuyïån àúâi cuãa Muhammad Shahid Nazir gêìn giöëng möåt cêu chêm ngön cöí, àaåi yá noái rùçng nïëu baån àûa cho möåt ngûúâi möåt con caá, anh ta seä àuã ùn trong möåt ngaây, coân nïëu daåy cho anh ta caách cêu caá, anh ta seä coá caái ùn caã àúâi. Vúái Nazir, vïë sau cuãa cêu chêm ngön nïn àûúåc sûãa thaânh “nïëu daåy cho anh ta caách haát vïì möåt con caá, anh ta seä àûáng àêìu baãng xïëp haång nhaåc pop úã Anh vaâ àöíi àúâi”.

thûá 29 trong baãng xïëp haång 40 ca khuác haâng àêìu muâa nghó lïî úã Anh. Noá àaä bõ qua mùåt búãi möåt hiïån tûúång Internet khaác laâ ca khuác Gangnam Style cuãa ngöi sao Psy. Nhûng duâ laâm mûa laâm gioá trïn Internet, Gangnam Style vêîn chó àûáng úã võ trñ thûá 6. Võ trñ àêìu baãng àaä thuöåc vïì ca khuác He Ain’t Heavy, He’s My Brother do nhoám nghïå sô mang tïn The Justice Collective thûåc hiïån àïí gêy quyä tûâ thiïån cho caác naån nhên vuå sêåp sên boáng höìi nùm 1989 khiïën 96 ngûúâi thiïåt maång.

Nazir hiïín nhiïn chùèng coi viïåc àûáng ngoaâi võ trñ söë 1 trong baãng xïëp haång dõp nghó lïî laâ möåt bûúác luâi. “One Pound Fish àaä thay àöíi toaân böå cuöåc àúâi töi” - Nazir noái khi múái trúã laåi Pakistan vaâo ngaây 27/ 12, trong sûå chaâo àoán nhû daânh cho möåt ngûúâi huâng úã núi àêy - “Töi giúâ àaä quaá haånh phuác”.

Trong nhûäng ngaây naây, Nazir àang traân ngêåp trong caác àïì nghõ biïíu diïîn vaâ tham gia laâm quaãng caáo. Anh trúã vïì quï nhaâ chó àïí lêëy thõ thûåc sang Phaáp phuåc vuå viïåc giúái thiïåu ca khuác One Pound Fish. Anh cuäng coá kïë hoaåch àûa One Pound Fish túái Myä, núi anh hy voång mònh seä gêy àûúåc tiïëng vang lúán taåi àêy.

Cöí tñch vïì Nazir

Coá thïí thêëy thaânh cöng àaä nùçm ngoaâi sûác tûúãng tûúång cuãa möåt ngûúâi nhû Nazir. Anh lúán lïn taåi thõ trêën ngheâo Pattoki, gêìn thaânh phöë Lahore nùçm úã phña Àöng àêët nûúác. Cha anh súã hûäu möåt cöng ty vêån taãi, nhûng caá nhên Nazir luön àam mï êm nhaåc vaâ thúâi niïn thiïëu cuãa anh àaä tröi qua cuâng vúái caã caác ca khuác tön giaáo lêîn caác ca khuác pop ùn khaách nhû cuãa Michael Jackson.

Nazir túái Anh àïí hoåc têåp, nhûng röìi anh àaä coá giêëy pheáp laâm viïåc vaâ bùæt àêìu baán caá úã London caách àêy 9 thaáng. Giúâ àêy, Nazir àaä àùåt muåc tiïu theo àuöíi möåt sûå nghiïåp trong hoaåt àöång êm nhaåc. Nhûng vúái anh, tiïåm baán caá úã London vêîn coá möåt võ trñ trang troång úã trong tim.

“Töi khöng thïí quïn nûúác Anh, chúå Queens vaâ saåp caá cuãa töi, búãi núi naây àaä thay àöíi toaân böå cuöåc àúâi töi” - Nazir thöí löå.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.