NÖÍI LOAÅN VAÂ… NGHIÏM KHÙÆC!

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA THÏË GIÚÂI - HUYÏÌN MI

(töíng húåp)

“Töi khöng muöën treã con chûãi thïì. Töi rêët nghiïm khùæc vúái caác chaáu vaâ vúái em trai cuãa mònh. Treã con phaãi nghe nhaåc phiïn baãn saåch. Kïí caã vúái nhaåc cuãa töi” - rapper nöíi tiïëng vúái caác baâi haát àêìy chêët “gêy sûå” böåc baåch.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.