NHÛÄNG THÛÚÁC PHIM VÏÌ B-52 ÀÖÍI BÙÇNG NÛÚÁC MÙÆT!

The Thao & Van Hoa - - XAÄ HÖÅI TRONG NÛÚÁC - CUÁC ÀÛÚÂNG “ (Lúâi kïí cuãa

Öng laâ möåt trong nhûäng tay maáy chñnh cuãa Töåi aác töåt cuâng- Trûâng trõ thñch àaáng, böå phim taâi liïåu àûúåc thûåc hiïån “hoãa töëc” ngay trong nhûäng ngaây bom B-52 àang rúi trïn bêìu trúâi Haâ Nöåi.

Coá leä, trong lõch sûã àiïån aãnh Viïåt Nam, hiïëm böå phim naâo àûúåc saãn xuêët vúái thúâi gian gêëp ruát nhû vêåy. Àêìu nùm 1973, chó möåt thúâi gian ngùæn sau khi trêån “Àiïån Biïn Phuã trïn khöng” kïët thuác, böå phim Töåi aác töåt cuâng- Trûâng trõ thñch àaáng àaä ra àúâi.

Àuáng nhû tïn goåi, böå phim mang tñnh chêët phoáng sûå tû liïåu töë caáo nhûäng töåi aác maâ maáy bay Myä àaä gêy ra trong 12 ngaây àïm cuöëi 1972, cuäng nhû àïì cao tinh thêìn laåc quan vaâ nhûäng chiïën cöng xuêët sùæc cuãa quên àöåi vaâ nhên dên Haâ Nöåi tûâng àaåt àûúåc. Àónh cao cuãa böå phim laâ giaãi thûúãng Böng sen Baåc àûúåc trao tùång trong Liïn hoan phim Viïåt Nam lêìn thûá 2 (Haâ Nöåi, 3/1973).

NSÛT Vùn Nêîm kïí vïì nhûäng ngaây laâm böå phim lõch sûã àoá: 1. Cuöëi nùm 1972, töi àang söëng taåi Haâ Nöåi, sau khi trúã vïì tûâ chiïën trûúâng Àöng Haâ - Cöìn Tiïn - Döëc Miïëu. Khi àoá, töi 28 tuöíi vaâ coá gêìn 4 nùm cêìm

(ghi)

“Àïí coá àûúåc nhûäng thûúác phim tû liïåu, töi àaä chûáng kiïën têët caã nhûäng gò àau àúán, chua xoát nhêët cuãa thuã àö vaâo 12 ngaây àïm êëy” - NSÛT Vùn Nêîm kïí.

maáy taåi caác mùåt trêån Laâo, Quaãng Trõ. Tûâ cuöëi thaáng 11, tin B-52 àaánh Haâ Nöåi àaä bùæt àêìu rêm ran.

Röìi töëi ngaây 18, nöîi lo êëy thaânh sûå thêåt. Tûâ 7h töëi, Haâ Nöåi oùçn mònh chõu nhûäng àúåt bom truát xuöëng tûâ caác “phaáo àaâi bay” cuãa ngûúâi Myä. Vaách tûúâng nhaâ töi rung bêìn bêåt, cûãa kñnh vúä saåch. Caã àïm töi khöng thïí nguã, cûá ngêíng àêìu nhòn nhûäng vïåt tïn lûãa Sam 2 vaåch àoã rûåc khùæp bêìu trúâi.

Buöíi saáng, töi qua xûúãng phim Thúâi sûå Taâi liïåu Viïåt Nam (tiïìn thên cuãa Haäng phim Taâi liïåu Khoa hoåc Trung ûúng) taåi Thuåy Khuï tûâ rêët súám. Vêåy maâ anh em trong xûúãng àaä àïën gêìn àuã, ai cuäng nhêëp nhöím àoaán trûúác nhiïåm vuå sùæp àûúåc giao. Möåt laát sau, cêëp trïn phöí biïën: “Tuyïåt àöëi khöng coá chuyïån xin nghó àïí sú taán”. Suöët àúåt neám bom, toaân böå caác tay maáy chia nhau toãa vïì moåi àiïím cuãa Haâ Nöåi àïí ghi laåi nhûäng gò àang diïîn ra.

Thïë laâ bùæt àêìu möåt chuöîi ngaây àïìu tùm tùæp. Chuáng töi thûác trùæng àïm, duâng loaåi phim coá àöå bùæt saáng cao àïí quay laåi nhûäng caãnh tûúång trïn bêìu trúâi. Buöíi saáng, giao phim àaä quay, nhêån lö phim múái röìi laåi toãa vïì caác àiïím noáng trong thaânh phöë. Chó trong vaâi ngaây àêìu, töi chïët huåt vò bõ àêët vuâi khi bom neám xuöëng trêån àõa phaáo úã Mïî Trò. Nhiïìu anh em cuäng vêåy. Moåi ngûúâi baão nhau cuâng chuåp chung vaâi têëm aãnh têåp thïí, röìi chuåp cho möîi ngûúâi möåt kiïíu aãnh chên dung àïí luác “hûäu sûå” coân duâng.

Phaãi noái thïm, àïí coá àûúåc nhûäng thûúác phim xaác thûåc, nhûäng quay phim cuãa Thúâi sûå Taâi liïåu Viïåt Nam bùæt buöåc phaãi àûáng ngoaâi trúâi cêìm maáy àoán caãnh bom rúi nïn xaác suêët gùåp naån khaá cao. Nùm 1971, 3 tay maáy cuãa xûúãng chuáng töi cuäng hi sinh taåi mùåt trêån Quaãng Trõ. Möîi buöíi saáng trong nhûäng ngaây êëy, chuáng töi thùæp hûúng, cêìu mong caác anh phuâ höå àïí àöìng nghiïåp cuãa mònh àûúåc bònh yïn. 2.

Töi quay khaá nhiïìu. Ài cuäng nhiïìu, túái khùæp moåi núi cuãa Haâ Nöåi khi àoá. Coá lêìn, vûâa vïì xûúãng phim, möåt chiïëc maáy bay F-111 cuãa àõch lao xeåt qua àêìu vïì hûúáng söng Höìng. Anh em thêët thanh: “noá neám trêån àõa phaáo úã Cheâm röìi”.

Sêëp ngûãa àaåp xe lao theo, töi múái hay: bom khöng truáng trêån àõa phoâng khöng maâ lïåch sang bïn, vaâo möåt xoám àaåo. Ngûúâi dên trong xoám taãn cû rêët ñt vò tin àöìn Myä seä khöng neám bom xuöëng nhûäng núi theo àaåo. Khi töi túái núi, gêìn nhû caã xoám bõ san bùçng. Nhûäng maãnh thi thïí vûúng vaäi, bõ bom hêët lïn mùæc vaâo khùæp ngoån tre.

Röìi, saáng súám 27, töi cuäng theo chên àöìng nghiïåp túái phöë Khêm Thiïn, núi B-52 raãi thaãm àïm trûúác. Loaåt bom rúi lïåch sang möåt bïn àûúâng, vêåy nïn möåt bïn mùåt phöë vêîn coân nguyïn, tröng caâng chua xoát khi àùåt caånh caãnh hoang taân bïn caånh. Töi vêîn luön ûáa nûúác mùæt khi nhúá laåi nhûäng gò chûáng kiïën úã àoá, nhêët laâ taåi quaäng gêìn chên àaâi tûúãng niïåm bêy giúâ...

Trong nhûäng thûúác phim àaä quay vaâ

Nùm 1971, ba tay maáy cuãa xûúãng chuáng töi cuäng hi sinh taåi mùåt trêån Quaãng Trõ. Möîi buöíi saáng trong nhûäng ngaây “Àiïån Biïn Phuã trïn khöng” êëy, chuáng töi thùæp hûúng, cêìu mong caác anh phuâ höå àïí àöìng nghiïåp cuãa mònh àûúåc bònh yïn” NSÛT Nguyïîn Vùn Nêîm). duâng cho Töåi aác töåt cuâng - Trûâng trõ thñch àaáng, töi nhúá nhêët caãnh maáy bay chaáy trïn bêìu trúâi Haâ Nöåi. Àoá laâ buöíi töëi 27/12, töi cêìm maáy ngöìi trûåc trïn têìng thûúång cuãa xûúãng phim Thúâi sûå Taâi liïåu Viïåt Nam. Trúâi reát cuâng cûåc vaâ töëi àen, caãm giaác nhû vúái tay lïn àûúåc túái mêy. Röìi, àöëm lûãa buâng lïn trïn bêìu trúâi, keáo thaânh möåt vïåt rêët daâi vaâ rúi tûâ tûâ. Trong tiïëng reo hoâ cuãa moåi ngûúâi, öëng kñnh cuãa töi lia theo vaâ bùæt àûúåc vaâi giêy quyá baáu êëy. Dûúái mùåt àêët coá nhûäng gioåt dêìu rúi xuöëng vaâ böëc chaáy, löëm àöëm suöët caã möåt vuâng.

Buöíi saáng, töi àaåp xe ài quay caãnh caác chiïën sô böå àöåi àang hoâ nhau keáo möåt maãnh maáy bay rúi. Àoá laâ khu vûåc úã àêìu àûúâng Hoaâng Hoa Thaám - saát cöng viïn Baách Thaão bêy giúâ. Nghe caác anh noái, xaác maáy bay vúä laâm nhiïìu maãnh, maãnh lúán nhêët rúi vaâo höì Hûäu Tiïåp. Töi cêìm maáy loay hoay “lûúån” quanh, röìi tòm àûúåc möåt chiïëc ö tö taãi àïí nhaãy lïn, thu vaâo goác maáy toaân böå khung hònh vúái nhûäng nuå cûúâi hên hoan àang raång ngúâi...

Phim Töåi aác töåt cuâng- Trûâng trõ thñch àaáng coá giaãi Böng sen Baåc, töi àûúåc Thuã tûúáng Phaåm Vùn Àöìng tùång bùçng khen, vaâ thûúãng cho... möåt thaáng lûúng theo mûác giaá thúâi êëy. Àoá laâ sûå àöång viïn cho töi, cho nhûäng gioåt nûúác mùæt tûâng ûáa ra trïn maá mònh, trïn maá nhûäng ngûúâi dên Haâ Nöåi trong 12 ngaây àïm lõch sûã êëy.

NSÛT Nguyïîn Vùn Nêîm

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.