HOATÅ ÀÖNÅG VÙN HOÁA NÖIÍ BÊTÅ NÙM 2012

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA QUA 366 NGAÂY - Tñn ngûúäng thúâ cuáng Huâng Vûúng úã Phuá Thoå àûúåc UNESCO cöng nhêån laâ Di saãn vùn hoáa phi vêåt thïí àaåi diïån cuãa nhên loaåi. Trao Giaãi thûúãng Höì Chñ Minh lêìn thûá IV, Giaãi thûúãng Nhaâ nûúác vïì Vùn hoåc nghïå thuêåt lêìn thûá III vaâ phon

Àêy laâ tñn ngûúäng àêìu tiïn trïn thïë giúái àûúåc cöng nhêån danh hiïåu naây, qua àoá, vûâa böìi àùæp thïm cho niïìm tûå haâo vûâa khùèng àõnh trïn têìm thïë giúái nhûäng giaá trõ cao quyá cuãa àaåo lyá uöëng nûúác nhúá nguöìn, cuãa truyïìn thöëng thúâ Quöëc töí vaâ tinh thêìn àaåi àoaân kïët dên töåc cuãa ngûúâi Viïåt Nam.

Bïn caånh àoá, Möåc baãn kinh Phêåt chuâa Vônh Nghiïm cuäng àûúåc UNESCO cöng nhêån laâ Di saãn tû liïåu thïë giúái.

Ngaây 19/5/2012, taåi Nhaâ haát Lúán Haâ Nöåi àaä long troång diïîn ra Lïî trao Giaãi thûúãng Höì Chñ Minh vaâ danh hiïåu NSND. Giaãi thûúãng Höì Chñ Minh lêìn naây àûúåc trao cho 12 taác phêím, cuåm taác phêím, cöng trònh vïì vùn hoåc nghïå thuêåt àùåc biïåt xuêët sùæc, coá giaá trõ cao, coá taác àöång lúán vaâ lêu daâi trong àúâi söëng, goáp phêìn quan troång vaâ sûå nghiïåp phaát triïín nïìn vùn hoåc nghïå thuêåt nûúác nhaâ.

12 nghïå sô xuêët sùæc àaä àûúåc trao Giaãi thûúãng Höì Chñ Minh lêìn naây, trong àoá coá: nhaåc sô Phaåm Tuyïn, nhaåc sô Vùn Chung, NSND - àaåo diïîn Nguyïîn Àònh Nghi, NSND - àaåo diïîn Dûúng Ngoåc Àûác, NSND Nguyïîn Xuên Kim (Sô Tiïën), nhaâ thú Phaåm Tiïën Duêåt, nhaâ vùn Ma Vùn Khaáng...

Trong söë 74 nghïå sô nhêån danh hiïåu NSND coá: Nguyïîn Xuên Haãi, Nguyïîn Thanh Vên, Àaâo Baá Sún, Hoaâng Cuác, Minh Hoâa, Höìng Vên...

Lïî trao caác giaãi thûúãng vaâ danh hiïåu naây àaä àûúåc töí chûác sau àoá, vaâo 27/5 taåi Nhaâ haát Lúán Haâ Nöåi.

Haâng loaåt caác cuöåc höåi thaão, triïín laäm, chûúng trònh nghïå thuêåt, xuêët baãn saách, ra mùæt phim... àaä àûúåc töí chûác nhên kyã niïåm troång àaåi naây.

Ngaây 5/10/2012, Chñnh phuã àaä ban haânh Nghõ àõnh 79/2012/ NÀ-CP quy àõnh vïì “Biïíu diïîn nghïå thuêåt, trònh diïîn thúâi trang; thi ngûúâi àeåp vaâ ngûúâi mêîu; lûu haânh, kinh doanh baãn ghi êm, ghi hònh ca muáa nhaåc, sên khêëu”. Cho túái luác naây, àêy laâ vùn baãn coá têìm bao quaát nhêët trïn lônh vûåc nghïå thuêåt biïíu diïîn vò trûúác àêy caác quy àõnh úã lônh vûåc naây chó dûâng úã quy chïë. Nghõ àõnh seä coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 1/1/2013 vaâ àûúåc xem laâ bûúác àïåm àïí nêng têìm thaânh Luêåt Nghïå thuêåt Biïíu diïîn trong thúâi gian túái.

Trûúác àoá, ngaây 16/4/2012, Chó thõ 65 vïì Chêën chónh hoaåt àöång biïíu diïîn nghïå thuêåt, trònh diïîn thúâi trang do Böå VH,TT&DL ban haânh ngaây 16/4/2012 laâ biïån phaáp “maånh tay” trong xûã lyá nhûäng vi phaåm gêy bûác xuác cöng luêån trong lônh vûåc naây sau möåt thúâi gian daâi. Trong thûåc tïë, sau àoá, haâng loaåt vuå vi phaåm quy àõnh vïì biïíu diïîn nghïå thuêåt àaä bõ xûã lyá: phaåt Thu Minh mùåc húã hang trïn sên khêëu, Thanh Hùçng huát thuöëc laá àiïån tûã trïn saân diïîn thúâi trang, Cao Thaái Sún haát nheáp, Àaâm Vônh Hûng hön möi sû thêìy...

Nghe coá yá

thûác

Nghe coá yá thûác xuêët phaát tûâ lúâi kïu goåi cuãa nhaåc sô Quöëc Trung vaâ àöìng nghiïåp àaä nhêån àûúåc sûå uãng höå cuãa àöng àaão cöng chuáng vaâ giúái laâm nghïì.

Trong khi àoá, tûâ 1/11/2012, chñnh thûác thu tiïìn taãi nhaåc trûåc tuyïën trïn haâng loaåt trang web.

Laâ àõa phûúng àêìu tiïn xêy dûång Quy hoaåch phaát triïín vùn hoáa Haâ Nöåi àïën nùm 2020, àõnh hûúáng túái nùm 2030, Haâ Nöåi quyïët têm baão töìn vaâ phaát huy vùn hoáa vúái caác giaãi phaáp: Nêng cao nhêån thûác tû tûúãng, xêy dûång ngûúâi Haâ Nöåi thanh lõch, vùn minh; Gùæn phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vúái phaát triïín vùn hoáa; Tùng cûúâng nguöìn nhên lûåc vaâ cú súã vêåt chêët cho hoaåt àöång vùn hoáa; Àêíy maånh xaä höåi hoáa phaát triïín vùn hoáa.

Ngaây 8/ 12/ 2012, Súã VH,TT&DL Haâ Nöåi phöëi húåp vúái ÀH Quöëc gia Haâ Nöåi töí chûác höåi thaão Xêy dûång hïå thöëng quy tùæc ûáng xûã nhùçm xêy dûång ngûúâi Haâ Nöåi thanh lõch - vùn minh. Ngay sau höåi thaão, Súã VH,TT&DL bùæt tay hoaân thiïån àïì aán Xêy dûång quy tùæc ûáng xûã trong cú quan, doanh nghiïåp, cöång àöìng dên cû, núi cöng cöång thaânh phöë Haâ Nöåi àaãm baão triïín khai tûâ quyá II/2014.

trong àoá nöíi bêåt nhû: LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi lêìn thûá hai vúái hún 200 taác phêím àïën tûâ 38 quöëc gia vaâ vuâng laänh thöí; Liïn hoan Thú chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng lêìn àêìu tiïn àûúåc töí chûác taåi Viïåt Nam; caác show diïîn hoaânh traáng trong khuön khöí caác hoaåt àöång kyã niïåm 20 nùm quan hïå ngoaåi giao Viïåt Nam - Haân Quöëc...

tûâ In The Spot Light, The Rooftop, Cûãa söí êm nhaåc, àïën caác live show Myä Linh, Höìng Nhung, Trêìn Tiïën, Trõnh Cöng Sún, Dûúng Thuå, vaâ nhûäng show diïîn cuãa Thanh Lam, Tuâng Dûúng, Uyïn Linh, Bùçng Kiïìu...,àûúåc xem laâ hoaåt àöång êm nhaåc tñch cûåc trûúác traâo lûu “chúi” vaâ “nhòn” àang buâng nöí hiïån nay.

nhû: Gioång haát Viïåt (The Voice), Vietnam’s Got Talent, Húåp ca tranh taâi, Ngöi nhaâ êm nhaåc, Vietnam Idol, , Sao Mai Àiïím heån, Thûã thaách cuâng bûúác nhaãy... Coá caãm giaác nhû caã laâng giaãi trñ àang lao vaâo nhûäng cuöåc chúi bêët têån, huy àöång hêìu hïët caác ca sô, nhaåc sô haâng àêìu trong àúâi söëng êm nhaåc. Vaâ nhûäng scandal tûâ caác chûúng trònh naây cuäng khiïën bûác tranh ca nhaåc thïm phêìn höîn loaån. Vuå viïåc baáo àöång vïì caách ûáng xûã tuây tiïån vúái di tñch, khöng tuên thuã Luêåt Di saãn vùn hoáa, dêîn túái xêm haåi giaá trõ nguyïn göëc cuãa di tñch.

Lïî höåi Àïìn Huâng nùm 2012

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.