LAÂNG TUÁC CÊÌU 2012

The Thao & Van Hoa - - MUÖN MAÂU THÏÍ THAO - CÊÍM OANH

phuác bïn cö böì Raffaella Fico vaâ àaä tñnh àïën chuyïån kïët hön. Tuy nhiïn, sau maân caäi vaä khiïën Fico bõ Balotelli töëng cöí ra khoãi cùn nhaâ taåi Anh höìi thaáng 4, chuyïån tònh cuãa hoå chêëm dûát. Tûâ àoá, Mario liïn tuåc nöëi daâi danh saách ngûúâi tònh cuãa mònh.

Höìi thaáng 5, Balotelli bõ bùæt gùåp tònh tûá bïn ngûúâi àeåp boáng chuyïìn Veronica Angeloni. Trong lêìn vïì Italia chûäa mùæt, Mario cuäng kõp cûa àöí cö nûä sinh tuöíi teen, Desiree Busetto. Trong thúâi gian diïîn ra EURO, Balotelli ài chúi vúái cö hêìu baân Dahiana Rojas. Vaâ trong kyâ nghó sau àoá “Ngûåa chûáng” vui veã cuâng siïu mêîu Bó, Fanny Robert Neguesha...

Nhûng töën giêëy mûåc cuãa baáo chñ hún caã vêîn laâ nhûäng rùæc röëi liïn quan túái cö böì cuä Fico. Chia tay trûúác EURO thò bêët ngúâ hay tin Fico coá bêìu. Trong khi naâng quaã quyïët “taác giaã” caái thai trong buång cö laâ Balotelli thò chaâng phuã nhêån vaâ yïu cêìu xeát nghiïåm ADN. Túái thaáng 9, hai ngûúâi laåi taái húåp, chên suát Man City laåi xuáng xñnh mua nhaâ chùm soác baâ bêìu têån tònh nhûng àïën khi naâng chuêín bõ sinh núã, Balotelli àöåt ngöåt tuyïn böë "àûúâng ai nêëy ài" khiïën Raffaella möåt mònh "vûúåt caån" taåi quï nhaâ.

“Keã thûá ba” Cesc Fabregas

Höìi thaáng 6 nùm 2011, chuyïån tònh cuãa Fabregas vaâ Daniella chñnh thûác bõ truyïìn thöng phaát hiïån. Dû luêån xò xaâo baân taán vïì sûå chïnh lïåch tuöíi taác vaâ tònh traång hön nhên cuãa hai ngûúâi chûá khöng ai biïët cuå thïí cûåu ngöi sao cuãa Arsenal vaâ ngûúâi tònh àaä àïën vúái nhau nhû thïë naâo cho àïën khi chöìng cuä cuãa Daniella lïn baáo töë tiïìn vïå Barca phaá hoaåi haånh phuác gia àònh mònh.

Triïåu phuá Elie Taktouk phaát hiïån ra quan hïå múâ aám cuãa vúå khi àoåc trïn baáo vaâ toâ moâ vúái tñt “Fabregas coá ngûúâi tònh bñ mêåt” keâm nhûäng bûác aãnh hai ngûúâi öm nhau trong kyâ nghó úã Nice, Phaáp höìi thaáng 6. Elie thûåc sûå söëc vaâ choaáng vaáng khi nhêån ra àoá chñnh laâ vúå mònh. Àau àúán hún khi thúâi àiïím àoá, Elie Taktouk vaâ Semaan àaä baân àïën viïåc sinh thïm àûáa con thûá ba.

Van Persie vaâ àöìng àöåi chúi gaái trïn àêët Romania

Sau trêån thùæng àêåm 4-1 trûúác àöåi chuã nhaâ úã voâng loaåi World Cup 2014 khu vûåc chêu Êu diïîn ra taåi Bucharest höm 17/10, caác ngöi sao cuãa ÀT Haâ Lan göìm Van Persie, Afellay, Huntelaar

Cuá lûâa thïë kyã cuãa Kolo Toure

Duâ àaä coá gia àònh nhûng trong thúâi gian thi àêëu úã Anh, Kolo Toure àaä leáng pheáng vúái möåt ngûúâi mêîu treã bùçng viïåc noái döëi vïì thên phêån cuãa mònh.

Àïí àûa cö ngûúâi mêîu treã vaâo troâng, hêåu vïå cuãa Man City lûâa cö naâng Kessel Kasuisyo rùçng anh ta laâ möåt nhên viïn kinh doanh ö tö, tïn Francois, nhaâ úã Ghana vaâ coá böë laâm Böå trûúãng úã quï nhaâ.

Kïë hoaåch cuãa Toure thaânh cöng myä maän àïën mûác anh lûâa àûúåc Kessel vúái lyá do quay vïì chêu Phi coá chuyïån gia àònh àïí laâm àaám cûúái vúái võ hön thï lêu nùm Chimene Akassou höìi thaáng 6 vûâa qua. Trûúác àoá khöng lêu, cûåu hêåu vïå Arsenal àaä cêìu hön ngûúâi tònh bùçng möåt chiïëc nhêîn kim cûúng trõ giaá 1.000 baãng.

Kessel khöng hïì biïët vïì thên phêån thêåt cuãa hêåu vïå Man City. Cö gaái 22 tuöíi seä tiïëp tuåc tin cêìu thuã ngûúâi Búâ Biïín Ngaâ nïëu khöng coá möåt ngaây, ngûúâi baån thên cuãa cö nhêån ra Kolo Toure khi nhòn bûác aãnh hiïëm hoi cuãa nhên tònh maâ Kessel chuåp laåi àûúåc trong phoâng tùæm.

Balotelli vui thuá bïn caác chên daâi trong kyâ nghó muâa Heâ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.