NGAÁN NGÊÍM VÒ QUAÁ NGÖÍN NGANG…

The Thao & Van Hoa - - ÀT VIÏÅT NAM CHUÊÍN BÕ CHO VOÂNG LOAÅI ASIAN CUP 2 - V.P

Chûa àêìy möåt tuêìn trûúác, chñnh xaác laâ ngaây 3/1/2013, danh saách sú böå ÀT Viïåt Nam tham dûå voâng loaåi Asian Cup 2015 àaä àûúåc chöët laåi maâ khöng coá Cöng Vinh, vaâ ngay trong buöíi töëi ngaây 3/1 êëy, HLV Hoaâng Anh Tuêën àaä àûúåc möåt söë laänh àaåo cuãa VFF múâi ra Haâ Nöåi laâm viïåc vïì khaã nùng böí nhiïåm öng Tuêën dêîn dùæt ÀT Viïåt Nam. Cûá tûúãng nhû caánh cûãa ÀT Viïåt Nam seä àoáng laåi vúái Cöng Vinh trong möåt khoaãng thúâi gian khöng ngùæn, coân thúâi àiïím öng Tuêën ngöìi lïn ghïë HLV trûúãng ÀT Viïåt Nam cuäng chó coân laâ chuyïån ngaây möåt, ngaây hai thò chó 4 ngaây sau laåi coá nhûäng diïîn biïën hoaân toaân traái ngûúåc.

Cöng Vinh àaä xuêët hiïån trúã laåi trong danh saách sú böå cuãa ÀT Viïåt Nam àïí chuêín bõ cho voâng loaåi Asian Cup 2015, coân HLV Hoaâng Anh Tuêën cuäng àaä chñnh thûác bùæt tay vaâo cöng viïåc, nhûng khöng phaãi cöng viïåc úã ÀT Viïåt Nam maâ laâ cöng viïåc taåi CLB XM V.Haãi Phoâng. Öng Tuêën tûâ chöëi àûa ra bêët cûá cêu traã lúâi naâo vïì tûúng lai cuãa mònh vaâo thúâi àiïím hiïån taåi, nhûng qua viïåc öng Tuêën cöng khai xuêët hiïån trïn sên têåp cuâng CLB XM V.Haãi Phoâng mêëy ngaây cuöëi tuêìn vûâa qua thò ai cuäng hiïíu khaã nùng öng Tuêën àûúåc böí nhiïåm laâm HLV chuyïn traách cuãa ÀT Viïåt Nam chó coân rêët nhoã.

Chûa àêìy möåt thaáng nûäa ÀT Viïåt Nam seä thi àêëu trêån àêìu tiïn taåi voâng loaåi Asian Cup 2015, nhûng àïën thúâi àiïím naây ngûúâi ta vêîn chûa biïët ÀT seä coá HLV trûúãng laâ ngûúâi Viïåt Nam hay ngûúâi nûúác ngoaâi, laâm viïåc chuyïn traách hay laâm viïåc taåm thúâi, vaâ ngay caã baãn danh saách sú böå hiïån taåi cuäng chó àûúåc laâm àïí gûãi lïn AFC cho àuáng thúâi haån, coân “trong quaá trònh tham dûå voâng loaåi, danh saách ÀTQG hoaân toaân coá thïí coá nhûäng sûå böí sung, thay thïë múái maâ khöng “àoáng khung” trong 50 cêìu thuã àûúåc àùng kyá sú böå naây”, nhû thöng baáo cuãa website VFF chiïìu qua.

Àiïìu àoá coá nghôa laâ têët caã moåi cöng viïåc liïn quan túái vêën àïì nhên sûå cuãa ÀT Viïåt Nam trûúác möåt giaãi àêëu quöëc tïë quan troång nhêët chêu luåc nhû Asian Cup 2015 vêîn àang ngöín ngang nhû möåt baäi chiïën trûúâng, khi thaânh phêìn cêìu thuã coá thïí thay àöíi bêët cûá luác naâo, coân danh tñnh cuãa HLV trûúãng thò vêîn nhû boáng chim tùm caá. Chuêín bõ nhû thïë maâ trong thúâi gian sùæp túái ÀT Viïåt Nam gùåt haái thaânh tñch êën tûúång úã voâng loaåi Asian Cup 2015 múái laâ chuyïån laå...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.