VÒ SAO CÖNG VINH VÊÎN ÀÛÚÅC KHOAÁC AÁO ÀT VIÏÅT NAM?!

The Thao & Van Hoa - - ÀT VIÏÅT NAM CHUÊÍN BÕ CHO VOÂNG LOAÅI ASIAN CUP 2 - HOAÂNG HUY Baån àoåc coá thïí truy cêåp TT&VH Online vaâ theo doäi baâi viïët http:// thethaovanhoa.vn/bong-da-trongnuoc/co-cong-vinh-danh-sach-doituyen-viet-nam-van-mon20130107184259134.htm àïí xem thöng tin chi tiïët vïì 50 tuyïín thuã coá mùåt trong da

TTûúãng nhû seä khöng coân cú höåi khoaác aáo ÀT Viïåt Nam sau khi kïët thuác AFF Cup 2012 vò bõ nghi ngúâ nùçm trong danh saách maâ HLV Phan Thanh Huâng kiïën nghõ VFF “thöi goåi têåp trung laâm nhiïåm vuå vúái cêìu thuã coá dêëu hiïåu tuöíi taác vaâ chêën thûúng, caác cêìu thuã coá biïíu hiïån tñnh caá nhên chuã nghôa vaâ ngöi sao vaâ caác cêìu thuã coá chuyïn mön khöng öín àõnh”. Thïë nhûng trong baãn danh saách sú böå ÀT Viïåt Nam àûúåc VFF cöng böë àïí chuêín bõ cho voâng loaåi Asian Cup 2015 vaâo chiïìu qua, Cöng Vinh vêîn coá tïn trong söë 50 cêìu thuã àûúåc choån.

heo tòm hiïíu cuãa TT&VH, baãn danh saách sú böå göìm 50 cêìu thuã naây laâ baãn danh saách àaä coá sûå chónh sûãa vaâ thay àöíi, búãi baãn danh saách sú böå àêìu tiïn àûúåc thûåc hiïån vaâo ngaây 3/ 1/ 2013 vûâa qua chó coá 45 cêìu thuã vaâ trong àoá khöng coá tïn Cöng Vinh. Khi àoá, möåt laänh àaåo VFF àaä giaãi thñch: “Cöng Vinh úã AFF Cup 2012 khöng coá phong àöå töët, maâ CLB BÀ Haâ Nöåi cuäng khöng àùng kyá tham dûå V- League 2013 nïn nïëu khöng àûúåc triïåu têåp vaâo ÀT Viïåt Nam cuäng laâ chuyïån bònh thûúâng”.

Khöng chó Cöng Vinh, rêët nhiïìu tuyïín thuã laâ truå cöåt cuãa ÀT Viïåt Nam úã AFF Cup 2012 nhû Gia Tûâ, Minh Àûác, Vùn Phong, Vùn Hoaân, Nguyïn Sa, Vùn Quyïët, Thaânh Lûúng, Troång Hoaâng, Têën Taâi, Quang Haãi àïìu àûúåc VFF àûa vaâo danh saách sú böå. Sûå vùæng mùåt àaáng kïí nhêët nïëu coá chó laâ trûúâng húåp cuãa thuã mön Höìng Sún, ngûúâi àaä bùæt chñnh trong 3 trêån voâng baãng taåi AFF Cup 2012.

Tuy nhiïn, VFF chó cöng böë danh saách cêìu thuã chûá chûa coá thaânh phêìn BHL. Trao àöíi vúái TT&VH, TTK VFF Ngö Lï Bùçng cho biïët baãn danh saách sú böå naây vêîn coân coá thïí tiïëp tuåc thay àöíi, búãi theo quy àõnh cuãa AFC, caác LÀBÀ QG thaânh viïn coá thïí àùng kyá cêìu thuã böí sung vúái àiïìu kiïån phaãi baáo trûúác vúái thúâi gian laâ 7 ngaây tñnh àïën trûúác möîi trêån àêëu taåi giaãi.

Vò thïë, öng Bùçng cho biïët trong trûúâng húåp cêìn thiïët thò VFF coá thïí cöång göåp caã baãn danh saách göìm 50 cêìu thuã naây vúái danh saách sú böå àêìu tiïn chó coá 45 cêìu thuã àïí choån lêëy nhûäng gûúng mùåt töët nhêët cho ÀT Viïåt Nam tham dûå voâng loaåi Asian Cup 2015. Vïì thöng tin HLV Hoaâng Anh Tuêën gêìn nhû chùæc chùæn seä kyá húåp àöìng vúái XM V.Haãi Phoâng, öng Bùçng cho biïët khöng àûúåc thöng baáo vïì chuyïån naây, vaâ vêën àïì HLV trûúãng cuãa ÀT Viïåt Nam seä do laänh àaåo cao nhêët cuãa VFF àûa ra quyïët àõnh cuöëi cuâng.

Trong khi àoá, Phoá Chuã tõch VFF Lï Huâng Duäng cho biïët moåi viïåc vêîn chûa coá gò roä raâng, chñnh xaác laâ chûa roä VFF seä tòm kiïëm HLV nöåi hay HLV ngoaåi, HLV taåm quyïìn hay HLV chñnh thûác cho ÀT Viïåt Nam úã voâng loaåi Asian Cup 2015. Öng Duäng noái thïm: “Thûúâng trûåc seä lùæng nghe caác phûúng aán vaâ quyïët àõnh vaâo ngaây mai (tûác höm nay, 8/1/2013-PV)”. Vïì phêìn mònh, HLV Hoaâng Anh Tuêën àaä khöng traã lúâi bêët cûá cêu hoãi naâo tûâ phoáng viïn TT& VH vaâo thúâi àiïím chiïìu qua.

Theo kïë hoaåch, ÀT Viïåt Nam seä têåp trung àúåt àêìu tiïn trong nùm 2013 vaâo ngaây 23/1 sùæp túái taåi Haâ Nöåi àïí chuêín bõ cho trêån àêëu àêìu tiïn taåi voâng loaåi Asian Cup 2015 gùåp ÀT UAE trïn sên nhaâ. Trêån àêëu naây seä diïîn ra trïn SVÀ QG Myä Àònh vaâo ngaây 6/2/2013. Trûúác àoá, vaâo ngaây 31/1/2013 trïn sên Haâng Àêîy, ÀT Viïåt Nam seä thi àêëu giao hûäu vúái CLB Hyundai Mipo Dolphin àïën tûâ Haân Quöëc.

Cöng Vinh (traái) seä tiïëp tuåc àûúåc thi àêëu dûúái maâu aáo ÀT Viïåt Nam? AÃnh: Kim Ngoåc

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.