TIÏËP TUÅC “ÀIÏÅP KHUÁC” CHÚÂ ÀÚÅI

XMXT.SG

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TRONG NÛÚÁC - VIÏÅT HOÂA V.H

Nghe thöng tin trïn baáo chñ àùng taãi vïì chuyïån laänh àaåo CLB seä trang traãi toaân böå núå nêìn cho àöåi boáng vaâo buöíi saáng thûá Hai (höm qua), khöng ñt thaânh viïn têåp thïí naây àûúåc dõp nao nao trong loâng. Duâ àaä chuêín bõ sùén têm lyá hoaâi nghi lêîn àïì phoâng sau …n lêìn bõ thêët hûáa, nhûng têm lyá cuãa hoå bêëy giúâ laâ coân nghe laänh àaåo hûáa thò coân hy voång.

Cho àïën töëi muöån höm qua thò hy voång cuãa toaân àöåi boáng naây laåi àûúåc keáo daâi àïën höm nay. Nöëi maáy liïn laåc vúái caác cêìu thuã XMXT.SG thò àûúåc biïët: “Khöng biïët coá truåc trùåc gò khöng maâ hïët ngaây röìi tiïìn vêîn chûa coá. Nghe noái trong saáng nay ngûúâi ta seä chuyïín tiïìn vaâo taâi khoaãn cho mònh. Raáng àúåi àïën trûa nay têåp xong röìi ra ngên haâng kiïím tra xem sao”. Cêu chuyïån naây laâ “thûúâng ngaây úã huyïån” vúái caác cêìu thuã úã têåp thïí naây.

Biïët laâ thïë nhûng hoå cuäng khöng coá caách gò àïí xoay chuyïín tònh hònh. ÚÃ XMXT.SG luác naây, nhûäng thöng tin chñnh thûác àûúåc biïët qua GÀÀH Trêìn Tiïën Àaåi. Nhûng öng Àaåi trong hoaân caãnh naây cuäng na naá nhû hoaân caãnh cuãa BHL vaâ cêìu thuã, cuäng khöng phaãi laâ ngûúâi giûä “tay hoâm chòa khoáa”. Öng Àaåi khöng thïí xuêët tiïìn tuái àïí traã möåt nuái tiïìn núå maâ laänh àaåo CLB naây àang dêy dûa. Töëi qua, khi àùåt cêu hoãi vúái GÀÀH naây cuäng chó nhêån àûúåc sûå im lùång.

Hoaân caãnh cuãa XMXT.SG thúâi àiïím naây hoaân toaân tûúng àöìng vúái caách àêy möåt nùm, khi àoá öng Lûu Quang Laäm nhaãy vaâo laâm boáng àaá thay öng Nguyïîn Àûác Thuåy. Trong ngaây tiïëp xuác vúái CLB, phoáng viïn àaä àùåt cêu hoãi vúái caác cêìu thuã vïì sûå thay àöíi nhên sûå àoá, cêìu thuã Vùn Tuêën (giúâ àang àêìu quên cho K.KG) thay mùåt caã àöåi traã lúâi àêìy phêën khúãi: “Caái múái seä töët hún caái cuä”.

Nhûng chó sau àoá vaâi thaáng, dûúái sûác eáp tiïìn nong núå àoång, öng Laäm àaä lùèng lùång ra ài boã laåi àùçng sau nhûäng tiïëng kïu than ai oaán cuãa cêìu thuã. Vò thïë, bêìu Thuåy buöåc phaãi trúã laåi möåt caách bêët àùæc dô àïí tiïëp quaãn àöåi boáng. Àïën muâa boáng naây, bêìu Thuåy chñnh thûác ruát lui àïí nhûúâng chöî cho cêåu em trai Xuên Thuãy. Vaâ àïën töëi qua, dûúâng nhû bêìu Thuãy àang laâm ngûúâi ta nhúá àïën nhûäng bûúác chên maâ bêìu Laäm àaä bûúác lïn nùm ngoaái.

Thùèng thùæn àùåt cêu hoãi vúái ngûúâi trong cuöåc, hoå coá caãm giaác gò khi laänh àaåo thêët hûáa liïn tuåc nhû thïë? thò cuâng àïìu nhêån àûúåc phaãn ûáng vö cuâng thêët voång, búãi leä, duâ àaä chêëp nhêån giaãm lûúng àïí chia seã khoá khùn vúái laänh àaåo, nhûng gaánh nùång “cúm, aáo, gaåo, tiïìn” dûúâng nhû khöng thöng caãm vúái hoå trong suöët gêìn nûãa nùm chúi boáng khöng lûúng.

Duâ vêåy, ngûúâi lao àöång cuäng khöng biïët kïu ai luác naây. Lyá do thò àún giaãn vò ai cuäng hiïíu hoaân caãnh boáng àaá Viïåt Nam bêy giúâ. Ài khöng àûúåc, úã cuäng khöng xong. Thöi thò àaânh tùåc lûúäi chúâ àúåi vaâ hy voång laänh àaåo CLB khöng thêët hûáa maäi.

Sau nhûäng ngaây thaáng söëng trong súå haäi, àöåi boáng Saâi Goân muöën taåo möåt têm lyá hûáng khúãi cho caác cêìu thuã bûúác vaâo giai àoaån chuêín bõ quan troång nhêët trûúác muâa giaãi 2013. Song, khi maâ tiïìn chûa chñnh thûác vaâo taâi khoaãn caác thaânh viïn, thò khöng loaåi trûâ möåt taác duång phuå seä àïën vúái têåp thïí naây.

Vaâ cuäng nhû àaä àïì cêåp trûúác àoá, chûa thêëy doanh nghiïåp naâo vûát ra trïn dûúái caã chuåc tyã àöìng àïí àêìu tû cho boáng àaá vaâo thúâi àiïím khoá khùn naây, duâ cho XMXT.SG coá hö haâo muåc tiïu cao cho caã 3 àêëu trûúâng úã muâa giaãi 2013.

Thïm möåt tiïíu tiïët nûäa cêìn nhùæc àïën laâ duâ àaä ra sûác nöî lûåc vaâ thêåm chñ laâ haå giaá cêìu thuã ngöi sao cuãa mònh àïí “àûúåc àöìng naâo hay àöìng àoá”, XMXT.SG vêîn chûa thaânh cöng úã trûúâng húåp naâo. CLB naây thêåm chñ vêîn coân núå lûúng, thûúãng cuãa ngûúâi àaä hïët haån húåp àöìng vúái hoå tûâ muâa giaãi trûúác, nïn chuyïån giaãi quyïët dûát àiïím tiïìn baåc nhû tuyïn böë cuãa ngûúâi trong cuöåc, thûåc tïë giúâ ai cuäng thêëy rêët möng lung.

Duâ vêîn chûa roä raâng chuyïån tiïìn nong vúái caác thaânh viïn cuãa àöåi boáng, nhûng höm qua, GÀÀH Trêìn Tiïën Àaåi àaä chñnh thûác xaác nhêån hoå àaä hoaân têët baãn húåp àöìng vúái HLV thuã mön Amir Doksanaltic. Amir sinh nùm 1965, coá quöëc tõch Bosnia. Nùm 2006, öng coá bùçng HLV thuã mön cuãa LÀBÀ Àûác.

Trong 2 nùm 2005 vaâ 2006, öng thêìy naây àaä coá thúâi gian gùæn boá vúái möi trûúâng boáng àaá Àöng Nam AÁ khi laâ HLV trûúãng ÀTQG Brunei. Dûúái tay öng Amir, Brunei khöng coá thaânh tñch naâo nöíi bêåt. XMXT.SG húåp taác vúái HLV ngûúâi Bosnia laâ àïí lêëp chöî tröëng cuãa HLV Vùn Phuång, ngûúâi àaä maän haån húåp àöìng vúái àöåi boáng Saâi Goân cuöëi muâa giaãi 2012.

Trong khi àoá, sau möåt thúâi gian nghó ngúi khi hoaân thaânh nhiïåm vuå cuâng ÀTQG úã AFF Cup 2012, HLV Nguyïîn Vùn Phuång àaä chñnh thûác cêåp bïën CLB XM V. HP. Ngoaâi uy tñn vaâ chuyïn mön àaä àûúåc kiïím àõnh, öng Phuång àïën vúái àöåi boáng àêët Caãng theo tiïëng goåi cuãa ngûúâi àöìng nghiïåp trong ïkñp huêën luyïån úã ÀTQG laâ HLV Hoaâng Anh Tuêën.

Ngoaâi ra, XM V.HP cuäng laâ möåt àöåi boáng coá tham voång vûún cao. Àïën àêët Caãng, HLV göëc Quaãng Ngaäi nhêån àûúåc chïë àöå àaäi ngöå khöng töìi hún so vúái khi laâm viïåc úã Saâi thaânh. Nïëu tñnh vïì söë lêìn chuyïín nhûúång ( tñnh sau khi rúâi khung göî), HLV Vùn Phuång xûáng àaáng liïåt vaâo daång “söë maá” cuãa laâng boáng banh Viïåt Nam.

Sau khi rúâi Caãng Saâi Goân vaâ sau naây laâ TP. HCM, HLV Vùn Phuång chuyïín vïì Cêìn Thú song haânh cuâng HLV Lû Àònh Tuêën. Sau àoá, böå àöi naây tiïëp tuåc taái húåp trong maâu aáo SG.XT. ÚÃ tuöíi ngoaâi tûá tuêìn, cuöåc àúâi lang baåc cuãa HLV Vùn Phuång giúâ laåi bùæt àêìu vúái àöåi boáng xûá hoa phûúång.

ÚÃ XMXT.SG luác naây, nhûäng thöng tin chñnh thûác àûúåc biïët qua GÀÀH Trêìn Tiïën Àaåi (traái). AÃnh: V.V

HLV thuã mön Vùn Phuång (phaãi) seä vïì XM V.HP àïí saát caánh cuâng àöìng nghiïåp cuä Hoaâng Anh Tuêën. AÃnh: V.V

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.