VÙN QUYÏËNËN CHÑNH THÛÁCÁC KYÁ HÚÅPÅP ÀÖÌNÌNG VÚÁIÁI NINH BÒNH

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TRONG NÛÚÁC - CHÑ LÊM

Ngaây 7-1, “cûåu thêìn àöìng” Vùn Quyïën àaä chñnh thûác kyá húåp àöìng vúái XM the Vissai Ninh Bònh vaâ chuyïín ra sinh hoaåt, têåp luyïån cuâng àöåi boáng múái.

Àûúåc biïët, húåp àöìng cuãa Vùn Quyïën vúái àöåi boáng cöë àö Hoa Lû coá thúâi haån 1 nùm. Giöëng nhû chên suát ngûúâi Nigeria, Timothy Anjembe, Vùn Quyïën nhêån lûúng theo tuêìn nhûng vúái àiïìu kiïån thi àêëu hïët sûác mònh, khöng boã têåp vaâ vi phaåm nöåi quy sinh hoaåt cuãa CLB. Trûúác mùæt, Vùn Quyïën àûúåc xïëp úã cuâng phoâng vúái hai cêìu thuã treã. Hiïån nay, Vùn Quyïën cuâng caác àöìng àöåi úã àöåi boáng múái àaä chuyïín ra ùn úã taåi khu nhaâ VÀV cuãa Trung têm TDTT Ninh Bònh.

Trong nhûäng muâa giaãi trûúác, caác cêìu thuã XM the Vissai Ninh Bònh àûúåc bêìu Trûúâng cho úã taåi khaách saån 4 sao The Vissai cuãa Têåp àoaân. Tuy nhiïn, vúái mong muöën caác cêìu thuã thñch nghi àûúåc àiïìu kiïån khoá khùn hiïån taåi cuãa boáng àaá Viïåt Nam vaâ rùn àe toaân àöåi sau cuöåc àònh cöng höìi thaáng 11, quyïët àõnh cûáng rùæn àaä àûúåc àûa ra.

Caác ngoaåi binh cuãa XMXT.SG chûa chõu vïì nûúác vò àang bõ CLB núå tiïìn? AÃnh: Quang Nhûåt

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.