NÖÎI NIÏÌM NGUYÏN SA

The Thao & Van Hoa - - SHB.ÀN TÊÅP TRUNG TRÚÃ LAÅI - MM

kyâ voång laâ thuã lônh múái U23 Viïåt Nam hûúáng àïën têëm HCV SEA Games 2009.

"AÁp lûåc thúâi àiïím êëy cûåc lúán, töi cuäng khöng phaãi mêîu cêìu thuã coá tñnh caách maånh. Viïåc khöng dûå SEA Games 25 trïn àêët Laâo àaä laâ nöîi buöìn lúán. Coân möåt nùm sau, töi dñnh chêën thûúng göëi nùång, khiïën sûå nghiïåp coá luác giaán àoaån. Àïën kyâ Asian Games 16 röìi SEA Games 2011, töi cuäng khöng nhêån àûúåc niïìm tin tûâ öng Calisto, Goetz. Quaã thûåc 3 nùm qua, töi coá möåt haânh trònh chùèng vui veã gò trïn con àûúâng àaá boáng", Nguyïn Sa höìi tûúãng laåi nhû thïë.

Maäi àïën nùm 2012, sûå nghiïåp cuãa Nguyïn Sa múái coá bûúác ngoùåt múái. Sau maân trònh diïîn êën tûúång cuâng SHB.ÀN, àñch thên àaân anh Minh Phûúng giúái thiïåu Nguyïn Sa vúái öng thêìy Phan Thanh Huâng. Vaâ trong caã 7 trêån chaåy àaâ trûúác AFF Cup 2012, Nguyïn Sa chúi cêìn mêîn, hiïåu quaã úã truåc giûäa duâ àêy laâ lêìn àêìu tiïn àûúåc triïåu têåp lïn ÀT.

Khöng ngúâ vêån àen tûâ quaá khûá vêîn àeo baám, khiïën Nguyïn Sa lêìn thûá 4 lúä cú höåi thi àêëu úã giaãi àêëu têìm khu vûåc. Lêìn naây khöng phaãi laâ yïëu töë chuyïn mön hay tñnh caách, maâ cún söët xuêët huyïët bêët ngúâ trïn àêët Thaái àaä àaánh guåc ngöi sao àûúåc kyâ voång naây. Nguyïn Sa höìi tûúãng caã tuêìn úã thuã àö Bangkok do söët cao quaá, khiïën thêìy Huâng phaãi mua veá cho böë cuãa Sa sang têån àêy àïí chùm con.

Àaä khöng àûúåc phuát naâo ra sên do öëm nùång, Nguyïn Sa coân buöìn hún khi àöåi nhaâ thua àùæng loâng úã voâng baãng AFF Cup. Cêìu thuã naây than thúã mònh vêîn chûa coá duyïn lïn ÀTQG, cho duâ nöî lûåc hïët mònh trong suöët möåt nùm àaä qua.

Bêy giúâ hoùåc khöng bao giúâ

Traãi qua nhiïìu soáng gioá, thûã thaách trong àûúâng nghïì khiïën Nguyïn Sa trúã nïn trûúãng thaânh hún, nhêët laâ sau kyã niïåm buöìn trong lêìn àêìu tiïn lïn ÀT, Nguyïn Sa döìn sûác cuâng SHB.ÀN hûúáng àïën V-League muâa naây. Qua nhiïìu soáng gioá, vaâ caã nhúâ sûå caånh tranh vúái nhûäng tiïìn vïå tïn tuöíi bêåc nhêët V- League nhû Nguyïîn Rogerio, Minh Phûúng, nïn Nguyïn Sa àaä tiïën böå hún nhiïìu.

Coá thïí vïì caá tñnh, Nguyïn Sa vêîn laâ cêìu thuã khöng thñch quaá nhiïìu va chaåm. Kïí caã chuyïån àûúåc lïn baáo, Nguyïn Sa coân ngaåi, vò khöng muöën chõu sûå chuá yá. Àún giaãn vúái cêìu thuã naây chó laâ viïåc toãa saáng trïn sên coã, coân ngoaâi àúâi caâng khöng nöíi tiïëng, thò aáp lûåc cho gia àònh, ngûúâi thên cuäng ñt ài.

Nhûng thúâi àiïím naây, Nguyïn Sa cêìn phaãi trûúãng thaânh sau gêìn 4 nùm boã phñ àaáng tiïëc. Võ trñ thuã lônh haâng tiïìn vïå cuâng vúái Thanh Hûng laâ nhiïåm vuå maâ BHL àùåt ra kïí tûâ nùm nay, búãi àaân anh Minh Phûúng chó coân 1 nùm húåp àöìng vaâ cuäng àang coá hûúáng laâm HLV sau khi giaãi nghïå. Trong söë nhûäng tiïìn vïå trung têm coân treã, taâi nùng luác naây, Nguyïn Sa cuâng Thanh Hûng laâ nhûäng ngûúâi àïí àaân em nhû Minh Têm, Anh Tuêën, Thaái Sung hoåc hoãi vaâ noi theo.

Àaä àïën luác Nguyïn Sa phaãi vûúåt qua hònh aãnh ngöi sao triïín voång trong mùæt giúái chuyïn mön àïí trúã thaânh nhaåc trûúãng thêåt sûå cuãa SHB. ÀN tûâ muâa giaãi naây. Coá thïë nhûäng kyã niïåm khöng vui tûâ SEA Games àïën AFF Cup múái khöng taái hiïån thïm möåt lêìn nûäa trong sûå nghiïåp coân lêån àêån cuãa chñnh Nguyïn Sa vêåy.

Nguyïn Sa àûúåc kyâ voång seä trúã thaânh thuã lônh múái úã tuyïën giûäa SHB.ÀN trong tûúng lai. AÃnh: Nhêåt Anh.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.