Liverpool àïí huåt Astori

The Thao & Van Hoa - - HAÂNH TINH BOÁNG ÀAÁ -

Liverpool àaä àûa ra lúâi àïì nghõ hoãi mua cêìu thuã Davide Astori cuãa Cagliari vúái giaá 7 triïåu baãng, nhûng coá veã nhû Southampton múái laâ àiïím àïën tiïëp theo cuãa trung vïå 25 tuöíi ngûúâi Italia. Astori àûúåc Cagliari àõnh giaá 12 triïåu baãng vaâ Southampton àaä àûa ra lúâi àïì nghõ trõ giaá túái 9,5 triïåu baãng àïí nêîng tay trïn Liverpool. Hoå àang rêët cêìn gia cöë haâng thuã àaä àïí loåt lûúái túái 37 baân úã Premier League muâa giaãi nùm nay. Astori àaä coá 2 lêìn khoaác aáo ÀTQG Italia vaâ coá mùåt trong àöåi hònh cuãa Azzuri àaánh baåi ÀT Anh trong trêån giao hûäu úã Thuåy Sô vaâo nùm ngoaái. Höìi muâa heâ, Southampton cuäng tûâng chiïu möå tiïìn vïå àûúåc àaánh giaá rêët cao cuãa Bologna Gaston Ramirez trûúác sûå ngaåc nhiïn cuãa nhiïìu ngûúâi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.