Chelsea nhêån “töëi hêåu thû” trong vuå Taison

The Thao & Van Hoa - - HAÂNH TINH BOÁNG ÀAÁ -

Chelsea àang àûáng trûúác nguy cú àïí tuöåt mêët muåc tiïu Taison, sau khi CLB chuã quaãn Metalist Kharkiv àùåt ra haån choát laâ thûá Tû cho àöåi boáng thaânh London hoaân têët vuå chuyïín nhûúång. Hai CLB vêîn àang àaâm phaán vïì mûác giaá cho tiïìn vïå ngûúâi Brazil. Metalist toã ra rêët thêët voång khi Chelsea khöng àaáp ûáng mûác giaá 11 triïåu baãng maâ hoå àoâi hoãi cho Taison, vaâ àaä thuác giuåc àöåi boáng cuãa HLV Rafael Benitez. Taison àaä thuï möåt cöng ty luêåt úã London àïí tòm löî höíng trong hïå thöëng phaáp luêåt cuãa Anh, vaâ àaä coá giêëy pheáp lao àöång úã xûá súã sûúng muâ, chó chúâ Chelsea “rûúác” anh vïì. Chelsea thêåm chñ àaä múâi Taison àïën xem trêån àêëu giûäa hoå vaâ Nordsjaelland úã Champions League.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.