Distin seä úã laåi Everton

The Thao & Van Hoa - - HAÂNH TINH BOÁNG ÀAÁ -

Hêåu vïå Sylvain Distin nhiïìu khaã nùng seä tûâ chöëi lúâi àïì nghõ tûâ QPR vaâ Sunderland àïí tiïëp tuåc gùæn boá vúái Everton. Hêåu vïå 35 tuöíi ngûúâi Phaáp àang coá möåt muâa giaãi choái saáng, vaâ seä hïët haån húåp àöìng vaâo muâa heâ nùm nay. Tuy nhiïn, anh caãm thêëy rêët haånh phuác úã sên Goodison Park vaâ muöën úã laåi Everton, ñt nhêët laâ cho àïën muâa heâ khi coá thïm nhûäng sûå lûåa choån. QPR vaâ Sunderland àïìu muöën gia cöë haâng phoâng ngûå cuãa mònh trong cuöåc chiïën traánh xuöëng haång, vaâ àïìu sùén saâng chòa ra baãn húåp àöìng coá thúâi haån 2 nùm vaâ phñ loát tay cho Distin, nhûng nhiïìu khaã nùng trung vïå naây seä úã laåi Merseyside àïí cuâng Everton hûúáng àïën möåt suêët dûå Champions League muâa giaãi nùm sau.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.