M. U vaâ Tottenham chaåy àua giaânh chûä kñ cuãa Zaha

The Thao & Van Hoa - - HAÂNH TINH BOÁNG ÀAÁ - THANH HOAÂI

Tiïìn vïå 20 tuöíi cuãa Crystal Palace àûúåc àaánh giaá laâ möåt trong nhûäng cêìu thuã treã saáng giaá nhêët úã nûúác Anh vaâo thúâi àiïím hiïån taåi sau nhûäng maân trònh diïîn êën tûúång úã Championship. Rêët nhiïìu àöåi boáng quan têm àïën Zaha, nhûng coá veã nhû Spurs vaâ M. U múái laâ nhûäng àöåi giaânh pole. Crystal Palace àoâi 20 triïåu baãng, nhûng coá leä cuöåc “àêëu giaá” coá thïí bùæt àêìu úã mûác 7 triïåu baãng. Nïëu ra ài, nhiïìu khaã nùng Zaha seä trúã laåi khoaác aáo Crystal Palace theo daång cho mûúån ñt nhêët cho àïën cuöëi muâa giaãi nùm nay.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.