ABRAMOVICH KHÖNG THÏÍ KHÖNG NHÊÎN TÊM

VÒ SAO LAMPARD PHAIÃ RA ÀI?

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - ÀÛÁC HUÂNG

1Lampard àang àïëm ngûúåc nhûäng ngaây cuöëi cuâng cuãa mònh úã Stamford Bridge. Mùåc cho nhûäng lúâi van naâi tûâ phña caác cöí àöång viïn, öng chuã Roman Abramovich vêîn laånh luâng àûa ra quyïët àõnh haâ khùæc vúái möåt trong nhûäng cöng thêìn cuãa Mourinho. Khöng coá lûåa choån naâo khaác, Lampard phaãi ra ài.

7 nùm vïì trûúác, Harry Redknapp tûâng bõ CÀV West Ham chó trñch quaá "ûu aái" sûã duång Frank Lampard, khi êëy múái 17 tuöíi, dêîn àïën sûå ra ài cuãa hai taâi nùng treã khaác laâ Scott Canham vaâ Matt Holland. HLV Redknapp, vöën laâ cêåu cuãa Lampard, àaä àaáp traã vúái sûå tûå tin cao àöå: “Töi xin noái cho moåi ngûúâi biïët rùçng, Frank Lampard seä àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu maâ khöng coá bêët kò cêìu thuã naâo saánh kõp. Cêåu ta coá àuã moåi yïëu töë àïí trúã thaânh tiïìn vïå xuêët sùæc bêåc nhêët thïë giúái. Tinh thêìn thi àêëu, thïí lûåc, khaã nùng chuyïìn boáng vaâ ghi baân - Lampard àïìu súã hûäu àêìy àuã”. 17 nùm sau, nhûäng gò HLV cuãa QPR noái àaä trúã thaânh sûå thêåt, nhû têët caã àaä biïët, duâ núi anh thaânh danh laâ Chelsea, khöng phaãi West Ham.

Tiïëc thay, 193 baân cuâng möåt võ thïë quan troång trong lõch sûã cuãa Chelsea khöng àuã nñu giûä anh úã laåi Stamford Bridge lêu hún. Àoá laâ möåt sûå thêåt, bêët chêëp nhûäng thöng tin cho rùçng Lampard seä úã laåi. Rùæc röëi lúán nhêët laâ hêåu quaã maâ lúâi chia tay àïí laåi. Nhûäng cún soáng ngêìm giûäa caác cêìu thuã vaâ àöåi boáng àang chûåc chúâ phaát nöí.

Chelsea vaâ Lampard àïìu àaä cöë gùæng hïët mûác àïí khöng laâm êìm yä vuå viïåc. Quyïët àõnh khöng gia haån húåp àöìng vúái Lampard àûúåc giúái choáp bu àûa ra tûâ trûúác, àöìng thúâi Chelsea coân giaãi thñch riïng vúái cêìu thuã naây lyá do. Vïì phêìn mònh, àöåi phoá cuãa The Blues cuäng àöìng yá sú böå baãn húåp àöìng chuyïín àïën Los Angeles Galaxy vaâo muâa Heâ túái, lêëp vaâo khoaãng tröëng maâ David Beckham àïí laåi. Moåi chuyïån àaáng ra chó coá thïë. Nhûng àêy laâ Chelsea, núi phoâng thay àöì laâ möåt moán haâng dïî chaáy.

Quyïët àõnh cuãa Chelsea àang gêy chia reä maånh meä trong dû luêån. Duâ Lampard àaä 34 tuöíi, nhûäng pha lêåp cöng trong caác trêån gùåp Everton úã Premier League vaâ Southampton úã Cuáp FA, nhû möåt chêët xuác taác cho quan àiïím anh xûáng àaáng coá thïm 1 nùm gùæn boá. Möåt luöìng yá kiïën khaác cho rùçng àêy laåi laâ thúâi àiïím phuâ húåp àïí The Blues bûúác sang möåt giai àoaån múái khöng cêìn Ngûúâi khöng phöíi.

Àöåi chuã sên Stamford Bridge coá lyá khi khöng tiïëp tuåc gia haån húåp àöìng vúái Lampard. Cöng cuöåc taái taåo möåt thïë hïå múái vêîn àang tiïëp tuåc vúái nhûäng khoaãn àêìu tû maånh meä. Lampard laåi àang nùçm trong söë nhûäng ngûúâi hûúãng lûúng cao nhêët úã Chelsea. Àêy laâ möåt trúã ngaåi àaáng kïí nïëu nhû The Blues muöën àaáp ûáng nhûäng yïu cêìu tûâ Luêåt cöng bùçng taâi chñnh.

Möîi baân thùæng Lampard ghi àûúåc tûâ giúâ àïën hïët muâa, trong haânh trònh bùæt kõp kyã luåc 202 baân cuãa Bobby Tambling, caâng khiïën khöng ñt ngûúâi hêm möå thïm nuöëi tiïëc. Sûå phêîn nöå vúái quyïët àõnh böí nhiïåm Benitez chûa nguöi, caách àöëi xûã nhû thïë vúái Lampard laâm cho dû luêån caãm nhêån rùçng Abramovich àang thúâ ú vúái têët caã moåi thûá xung quanh.

Àûâng nghiïm troång hoáa möåt quyïët àõnh

Àuáng laâ seä khoá tòm ra möåt mêîu tiïìn vïå ghi 20 baân möîi muâa nhû Lampard trong tûúng lai gêìn. Nhûäng cêìu thuã gioãi rêët khoá tòm ngûúâi thay thïë xûáng àaáng. M.U chûa bao giúâ xuêët hiïån möåt Roy Keane múái hay möåt baãn sao khaác cuãa Cristiano Ronaldo. Thay vaâo àoá, caác àöåi boáng coá thïí tòm möåt mêîu cêìu thuã khaác, möåt võ trñ khaác, nhûng hiïåu quaã thò tûúng tûå.

Luön coá khoá khùn trong moåi sûå thay àöíi. Àùåc biïåt caâng khoá hún vúái Chelsea, àöåi boáng maâ Lampard àaä traãi qua nhûäng cung bêåc lïn xuöëng dûúái triïìu àaåi Abramovich. The Blues chûa bao giúâ thuyïët phuåc àûúåc bêët kò ai trong nhûäng lyá leä giaãi thñch cuãa mònh. Thïë nïn, giaãi thñch lyá do àïí Lampard ra ài caâng khöng phaãi laâ lûåa choån húåp lyá. Haäy àïí thúâi gian qua ài vaâ tònh hònh seä súám dõu búát.

Mùåt khaác, khöng nïn laâm trêìm troång hoáa sûå viïåc. Lampard ra ài, nhûng caác cöí àöång viïn vêîn seä yïu mïën anh trong nhiïìu nùm nûäa. Trong tûúng lai, anh coá thïí àûúåc dûång tûúång, hoùåc tuyïåt vúâi hún laâ quay vïì dêîn dùæt àöåi boáng. Seä laâ möåt sûå xêëu höí nïëu ngaây chia tay anh, 19/5/2013, laåi diïîn ra trong möåt bêìu khöng khñ cùng thùèng cuãa nhûäng cuöåc caäi vaä.

Bêët chêëp lúâi kïu goåi cuãa CÀV, Chelsea vêîn khöng giûä Lampard.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.