Hội nghị nêu ý kiến của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - THANH HÒA

Ngày 27/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với chủ đề “Những vấn đề về kinh tế-xã hội”. Đây là hội nghị đầu tiên nhằm cụ thể hóa một bước những vấn đề đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về thực hiện quy chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, trong đó có cơ chế để MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, đại diện các Hội đồng tư vấn của MTTQ cùng các nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín, hội nghị là dịp để đại diện các tầng lớp nhân dân thông qua kênh MTTQ, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện chủ trương, chính sách. Đồng thời, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cải thiện tình hình, ổn định tư tưởng và đời sống các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.