Hỗ trợ sử dụng lao động dân tộc thiểu số

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - TT

Hỏi: Xin cho hỏi chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định mức lao động đối với tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn?

Trả lời: Điều 3, Quyết định 42/2012/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/10/2012, về

Lò Văn Xuân (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, quy định như sau:

+ Về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động. Thời gian nhà nước hỗ trợ ngân sách nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động là 5 năm đối với một người lao động.

+ Về áp dụng định mức lao động:

- Đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số. Thời gian áp dụng là 5 năm đối với một người lao động vào làm việc tại đơn vị.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.