Thủ tướng ban hành Chỉ thị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tin Tuc - - THỚI SỰ -

Ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; hoàn thiện Quy hoạch phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến năm 2020; Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Đề án kiên cố hoá trường lớp, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013-2015; Nghị định ban hành các tiêu chí về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, xây dựng khung trình độ quốc gia; Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới các trường dạy nghề đến năm 2020; đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020; đề án 40 trường dạy nghề chất lượng cao đến năm 2020; khung trình độ nghề quốc gia... Thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 nhằm tạo ra đột phá về chất lượng dạy nghề. Phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức hội nghị chuyên đề phân luồng học sinh sau THCS và xây dựng chính sách thực hiện, bổ sung nội dung dạy và học ngoại ngữ của khối dạy nghề vào Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2008 - 2020. Đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn và hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở dạy nghề ở vùng sâu vùng xa...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.