Công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến

Tin Tuc - - FRONT PAGE - HOÀNG GIANG

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đây là phiên họp nhằm thảo luận, đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2012; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2013; dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo trong năm 2013.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, công tác cải cách tư pháp trong năm 2012 có nhiều chuyển biến tích cực với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương. Nhiều đề án quan trọng liên quan đến công tác cải cách tư pháp được xây dựng, xem xét. Các cơ quan tư pháp đã góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu, đề xuất những nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Một số đạo luật liên quan đến công tác cải cách tư pháp được xây dựng, trình Quốc hội xem xét, thông qua. Tổ chức, hoạt động và thẩm quyền của các cơ quan tư pháp ngày càng được hoàn thiện. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm. Các cơ quan tư pháp đã chấp hành nghiêm túc sự giám sát của các cơ quan dân cử và sự chỉ đạo của Đảng.

Chủ tịch nước đánh giá, mặc dù kiêm nhiệm nhưng các thành viên của Ban Chỉ đạo đã theo sát được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng, công tác cải cách tư pháp còn một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc thực hiện pháp luật nói chung trong đó có cải cách tư pháp trên một số lĩnh vực chưa đi vào đời sống. Một số chủ trương, định hướng về cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị chưa được thể chế hóa kịp thời. Một số đề án chuyên đề liên quan đến công tác cải cách tư pháp còn hạn chế về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp năm 2013, Chủ tịch nước đề nghị, các cơ quan tư pháp cần tiếp tục tham gia tích cực vào việc nghiên cứu, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến cải cách tư pháp. Tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường sự kiểm tra, giám sát, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các ngành, địa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.