Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - HƯƠNG THỦY

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và trực tiếp truyền đạt nội dung hai chuyên đề: “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hội nghị cũng nghiên cứu chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI). Theo đó, các cấp ủy trong các cơ quan Trung ương của Đảng chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực tham mưu về các chương trình, đề án cụ thể hóa các chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6, phục vụ đắc lực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương về triển khai, thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy trong các cơ quan tham mưu tổng hợp, cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội và báo chí ở Trung ương coi việc thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan đơn vị nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu hoạch định chính sách và thực thi chính sách về kinh tế - xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nghiên cứu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Hội nghị cũng triển khai nội dung trọng tâm Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; triển khai một số giải pháp chủ yếu thực hiện chủ đề Chương trình công tác năm 2013 của Đảng ủy Khối “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.