Tuan Tin Tuc

QUYẾT LIỆT THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

- PHẠM TIẾP

Ngày 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 nghị quyết, 4 công điện, 7 văn bản chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức hai hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực. Ước tính giải ngân đến cuối tháng 9/2022 đạt trên 253.000 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, 36 bộ, cơ quan Trung ương và 14 địa phương trong 3 tháng liên tiếp của quý III/2022 có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước.

Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân chính là do nhiều bộ, ngành, địa phương còn thiếu quan tâm, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương không nghiêm; người đứng đầu nhiều nơi chưa làm tròn trách nhiệm đối với công tác giải ngân đầu tư công; kỷ luật, kỷ cương trong công tác triển khai kế hoạch đầu tư công còn chưa nghiêm; công tác phối hợp còn chưa chặt chẽ, chưa thực chất, không hiệu quả; năng lực chuẩn bị dự án và tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều bộ, ngành, địa phương năng lực chuyên môn về quản lý, triển khai dự án còn yếu...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 bảo đảm tính khả thi, hoàn thành một số dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương.

Các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ số dự án và thời gian bố trí vốn, bảo đảm hiệu quả, mục tiêu, tính liên tục trong đầu tư công.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam