Tuan Tin Tuc

VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

- NGUYỄN TRỌNG LỊCH

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn tỉnh có khoảng 920 tấn rác thải phát sinh mỗi ngày; trong đó, khu vực đô thị 350 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn/ngày. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đạt trên 75%, khu vực đô thị đạt trên 95%...

Thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi, cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, đặc biệt là triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn.

Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của cấp xã; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương của Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt; đôn đốc, kiểm tra và giám sát UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt vào các quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung và các khu xử lý rác tập trung khác tại các huyện, thành phố để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Sở Xây dựng theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật các vị trí tập kết, trung chuyển rác thải; địa điểm đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt để cập nhật, tích hợp vào quy hoạch địa điểm xây dựng; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh và quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng giao nhiệm vụ đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam