Tuan Tin Tuc

CÓ CÁCH LÀM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

-

Sáng 19/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì họp phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 9 tháng năm 2022, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai sâu rộng, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Cải cách chế độ công vụ được đẩy mạnh, nhất là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và tinh giản biên chế. Theo đó, đã cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 183 quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật gần 17.800 quy định hiện hành trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Bên cạnh đó, 11.700 bộ phận một cửa các cấp trên cả nước được thành lập; 53/63 địa phương hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hơn 4.000 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 61%) hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục để nhanh chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi nhanh, phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai thực hiện cải cách hành chính những tháng cuối năm; có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong cải cách hành chính, theo phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam