Tuan Tin Tuc

BỎ KHUNG GIÁ ĐẤT LÀ BƯỚC ĐỘT PHÁ

-

Việc bỏ khung giá đất và HĐND các tỉnh, thành phố phải xây dựng bảng giá đất dựa trên nguyên tắc thị trường chính là đột phá, là cuộc cách mạng về tầm nhìn và tư duy quản lý, bỏ áp đặt mệnh lệnh hành chính, sử dụng các công cụ thị trường để xây dựng chính sách về giá đất. Tức là Nhà nước sử dụng công cụ thị trường để điều tiết hành vi, điều tiết lợi ích, không dùng mệnh lệnh hành chính để áp đặt, nhất là trong vấn đề thu hồi đất.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam