‘N’ANGA YAKANDITI URAYA’

Kwayedza - - Tsika Nemagariro - Tendai Gukutikwa

MWANA kasvava achangobva kuzvarwa akapona neburi retsono kwaZimunya, kwaMutare, mushure mekunge amai vake — avo vanorarama nehurema —vakamuzvuz­vurudza kwechinham­bwe chinosvika mamita 200 ndokuzoche­ra guva risina kudzika, umo vakamuviga ari mupenyu.

Mukadzi uyu anoti pane n’anga yechikadzi yakamuti kuita izvi kuti mishonga yayo ishande.

Zvisinei, mukadzi uyu akabva awanikidzw­a natete vake zvikaita kuti mwana uyu afukunurwe ari mupenyu.

Nyaya yekuda kuuraya mwana kasvava iyi yakaitika svondo rapera pamberi ikakonzera mitauro yakawanda-wanda apo vagari veko vanoti chiitiko ichi chinoera, hazvisati zvamboonek­wa, uye hutsitye hukuru.

Mwana uyu akasara asvuuka-svuka muviri wake wose nekuda kwekuzvuzv­urudzwa kwaakaitwa.

Amai vake, Ruth Kazibone (25), vemubhuku raChitora vanonzi vainge vavanza pamuviri pemwana uyu, ndokusunun­guka vari voga apo vakazoedza kumuviga ari mupenyu.

Kazibone akaremara gumbo, nekudaro hushingi hwake pakuda kuuraya mwana wake huri kushamisa veruzhinji vemunzvimb­o iyi.

Muhurukuro nevatori venhau, Kazibone anobvuma zvose kuti akavanza pamuviri paaiva napo uye nekuzoedza kuviga mwana wake muguva ari mupenyu.

Anoti akasunga mwana uyu netambo ndokumuzvu­va kwemamita 200 apo akazochera guva risina kunyanya kudzika achibva amufushira­mo.

Kazibone anoti akamboe- dza kakawanda kubvisa pamuviri apa asi zvakaramba.

Anoti pane imwe n’anga inonzi Mbuya Kwembeya yakamupa mushonga wekuti anwe ndokuzomuu­dza kuti auraye mwana uyu kuitira kuti mushonga waakange apihwa usashaye simba.

Zvisinei, Mbuya Kwembeya vari kurambisis­a nyaya iyi.

Kazibone anoti akabhadhar­a n’anga iyi $5 apo akanobvunz­ira pane zvaaida kubatsirwa.

“Ichokwadi kuti ndakazama kuuraya mwana. Ndakapihwa zano iri naMbuya Kwembeya. Ndivo vakanditi ndivige mwana uyu muguva, akafa kana kuti ari mupenyu, uye vakanditi ndisawane wandinotau­rira nyaya iyi kuitira kuti mushonga wavo usazoshaya simba.

“Ndakaita sezvandaka­udzwa naMbuya Kwembeya. Ndakachera guva risina kudzika ndokukanda mwana uyu imomo.

“Ndakange ndatofushi­ra guva iri ndave kuvhara pamusoro paro nemashizha apo Sekai Buwerimwe akandiwani­kidza.

“Chandaida bedzi kuuraya mwana uyu nekuti handikwani­se kumuririti­ra. Tarisai zvandakait­a, ndine ruwoko rumwe negumbo rimwe, ndinocheng­eta mwana uyu sei?

“Ndabata pamuviri kaviri nemurume mumwe chete uyo akandimiti­sa ndichigara nevabereki vangu, saka ndakanzwa kunyara zvikuru nazvo,” anodaro Kazibone.

Buwerimwe nditete vaKazibone.

Zvisinei, Kazibone ari kukumbira ruregero kuvagari vekwaZimun­ya pamwe nemwana wake nekuda kwemweya hwehutsiny­e uyo wakamugara paaida kuuraya kasvava aka.

Vachibvunz­wa nezvenyaya iyi, Mbuya Kwembeya vanorambis­isa kuti vakaudza Kazibone kuti auraye mwana wake.

“Akauya pano achitsvaga rubatsiro ndikamubat­sira. Ruth aitova nemimba yemwana wake uye ndakamubat­sira pane zvaaida asi zvino ava kunongedza munwe kwandiri?

“Aida mushonga wandinowan­zopa kumadzimai anenge akazvitaku­ra kuitira kuti vasununguk­e zvakanaka uye ndiwo wandakamup­a.

“Zvakabva zvaperera ipapo, hapana pandakamut­i auraye mwana wake. Ari kungotsvag­a nzira dzekuhwand­a nadzo. Kwete,” vanodaro Mbuya Kwembeya.

Buwerimwe anoti akashamisw­a nekuzvipir­a kwaive kwakaita Kazibone kuviga mwana wake muguva ari mupenyu.

“Hapana aimbofungi­ra kuti Ruth aive nepamuviri. Anogara nehanzvadz­i yake iyo yakandiudz­a kuti akange asinganzwe zvakanaka, zvikaita kuti ndimhanye kumba kwaanogara ndichida kunoona kuti ainzwei.

“Pandakasvi­ka, ndakaona mativi eropa aive panzvimbo dzakasiyan­a pachivanze. Ndakateved­za muhwezvwa

◆ weropa iri ndokuwana Ruth achiviga mwana wake ari mupenyu.

“Pakutanga ndakafunga kuti ainge aba mwana uyu, asi ndakazosha­misika kuti aive asununguka mwana uye kuti aida kumuuraya kuburikidz­a nekumuviga ari mupenyu muguva rakange risina kudzika. Rukuvhute rwemwana uyu rwaive rwachekwa pachishand­iswa shanga rechibage, kushaya tsitsi zvakadaro,” anodaro Buwerimwe.

Mudikani waKazibone, Happy Zengeya, anoti haana kumbobvira amuudza kuti ane pamuviri uye haadi kunzwa kana chimwe chinhu nezvemwana uyu.

Zengeya anonzi akaita mhirizhong­a apo mwana uyu naKazibone vakamboend­eswa kumba kwake.

Anoti akabvisira Kazibone roora kunyangwe zvazvo baba vemukadzi uyu vachiti akangobvis­a dhemeji chete apo akamitisa mwanasikan­a wavo makore matatu adarika. “Haana kumbobvira an

pamuviri asi ndakamubvi­sira roora. Akaedza kubvisa pamuviri zvandising­azive. Ndakashati­rwa zvikuru saka nekuda kwaizvozvo ndakamudzi­nga apo vakauya nemwana naamai vake kumba kwangu.

“Vava kuda kundipa chitunha mhanje, munhu ambobva kumakuva? Handimude, vanofanirw­a kunge vakatevera gwara chairo,” anodaro.

Zvisinei, anoti anonzwa kurerukirw­a kuti mwana uyu haana kuzofa uye kudai vanatezvar­a vake vakatevedz­a gwara chairo rechivanhu, angadai akatambira Kazibone.

Ruth Kazibone akabata mwana wake

Sekai Buwerimwe achinonged­zera guva risina kudzika rakacherwa neKazibone netambo yaakashand­isa kuzvuzvuru­dza mwana wake kwechinham­bwe chemamita 200

Mbuya Kwembeya

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.