Mangamuchiziva here?

Kwayedza - - Nyenyedzi -

BETE kana rikadimburwa musoro waro rinokwanisa kurarama kwemavhiki anosvika matatu risati razofa nenzara. — Odd-Facts-Did-You-Know-Them Aries Kurume 21 - Kubvumbi 20 Muchasanganidzana nevamwe vamange mave nenguva musati maona, ivava vachakunongedzerai kune zvamange musina tarisiro yazvo. Taurus Kubvumbi 21-Chivabvu 20 Ravidzo yetwakanaka muupenyu yaswedera, mazuva ekugona kugamuchira zvamunotambidzwa. Nhamba dzenyu dzevhiki ndipiri nanomwe. Gemini Chivabvu 21 - Chikumi 20 Chibate-tsve bate-tsve choita kuti vamwe venyu vasapedze kutevedza gwara ravo rebudiriro, rega kuita mavato pakutevedza miono Cancer Chikumi 21-Chikunguru 23 Paye paimboita sepasingasvikirike pave kuita pachisvikirika, ramba uchizviswedera pedyo nezvaunoshuvira. Murudo zvotaridzika kuve zvakanaka. Leo Chikunguru 24-Nyamavhuvhu 22 Pakushava rega kuzvitendera kusvika pakupererwa nemazano, uye usarambire pane zvakambokuyamura zuro, gona kutanga hurukuro itsva. Virgo Nyamavhuvhu 23-Gunyana 23 Pakuita zvinhu regai kuteta, kana wadya imbwa chidya iri hono. Zvamunotarisira zvichauya mushure mekuzama zvizhinji. Libra Gunyana 24-Gumiguru 22 Vakawanda vakatarisira bvoorero kubva kure, asi nyenyedzi yenyu yoratidza kuti kukunda kwenyu kuri pedyo nemi. R Scorpio Gumiguru 23-Mbudzi 20 Sekutaurwa kwazvo nevakuru chidembo hachivhiyirwe pane vanhu, zivai nyaya dzekusataura pachaunga, sarudzai nhaurwa dzenyu nemazvo. Sagittarius Mbudzi 21-Zvita 21 Mukuita sarudzo dzeupenyu rega kuchimbidza kumedza kutsenga uchada, mwaka wako wekutora nguva uchizeya . Capricorn Zvita 22-Ndira 22 Mukushava, vamwe voita hwedzvatsvatsva pose pafungirwa pomhanyirwa, asi iwe gona kuronda gwara rimwe chete, bvoorero iriko mberi. Aquarius Ndira 23-Kukadzi 19 Kune vachakusundira mukushanda mumazuva anotevera, rangarira chirevo chavakuru ati rima ati udye, mukuteya mariva zvibatwa zvako zvirimo. Pisces Kukadzi 20-Kurume 20 Kune vaikuzvidza vaikutarisira pasi nekukushora asi mwaka uno vachakutsvaga vachida ruyamuro kubva kwauri.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.