TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

Mhinduro yesvondo

rapera:

1. Chaza masikati charamba ndima, chaza usiku charamba hope.

Dambudziko kana chinhu chinoitika masikati chinotadzisa vanhu kuita mabasa avo emuminda, zvotiwo dambudziko rinouya husiku rinotadzisa vanhu kurara. Zvekuita:

Chii chinonzi ndima? Mhinduro: Ndima chikamu chemunda chinofanira kushandwa kana kuti chinenge chatopera kushandwa. *** Svondo rino: Tsapata rukukwe hazvienzani nokuvata pasi. Zviri nani kuve nechinhu chekushandisa chakashoreka pane kunge usina zvachose Zvekuita: Chii chinonzi tsapata? ***

Mhi nduro svondo rinouya.

. Tumi r ai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.