Grade7

Mazita ekutuka nekutsura

Kwayedza - - Denhe Reruzivo - Ticha Danga

BVUNZO zvarakadai kunyorwa, hazvirevi kuti kudzidza kwapera. Tinotofani­rwa kuramba tichiveren­ga kuti tiwedzere ruzivo.

Kune zvakawanda zvatinofan­irwa kudzidza kubva mukurarama kwaiita vakuru vekare. Matunhu aiva namatonger­wo awo zvokuti madzishe kana madzimambo vaive nenzira dzavo dzekupa mitongo kana vanhu vachinge vatadziran­a.

Mumaruwa maisagarwa muchechete­re nguva dzose. Zvakawanda zvaigona kuti vanhu vatadze kuwirirana. Vanhu vaigona kutosvoran­a nenyaya yemiganhu yeminda, vamwe vaipumhana huroyi kozotiwo vamwe vaizvondan­irana upfumi.

Zvino zvaiti kana zvadai, hapachina kuwirirana asi kuti vanhu vaigara vakafutira­na vachikurun­gwa mumwoyo neshungu. Shungu idzi vaidziburi­tsa kana pazvarwa mwana kana imbwa apo vaizotumid­za mazita akanangana nedaka raivepo. Kana vanhu vakanetsan­a nenyaya yehuroyi ndipo paunonzwa mwana achitumidz­wa kuti Matipedza, Matinyanya kana kuti Pedzai. Vanhu vanenge vachiedza kuti bundu riri mumwoyo rinyevenuk­e nekuti pese pachadanwa zita iroro, vanonge vachitotuk­a vaya vavanonets­ana navo.

Hazvigumir­i ipapa, nekuti vaya vanobva vaziva kuti vanyombwa kubudikidz­a nezita riri kudaidzwa nekudaro vakaitawo wavo mwana vanobva vadzorera nekutumidz­awo zita rinotuka. Ndipo panobuda mazita anoti Mugondidin­i, Munondin’yei kana kuti Matimadii. Kana iri imbwa

inobva yanzi Muroyindis­he kana kuti Tozvarirem­i.

Dzimwewo dzinongonz­i vana Zvakwidza kana kuti Zvamuriimi. Ipapo shungu dzemunhu dzinobva dzatunhidz­wa kunyanya panohukura imbwa iyoyo nekuti anobva adana zita iroro zvine mutsindo.

Ukanzwa paya panodanwa mazita akaita sana Sasanai kana kuti Tozivepi wobva watoziva kuti hapana chakanaka.

Kana dai mombe dzinotumid­zwa kuti Wegejo kana kuti Abhigero kuri kutsvaga kutokonya vavakidzan­i.

Nhaurwa yemazita haingoshan­da pakutukana kana kutsiurana chete asi kuti inogona zvakare kubatsira pakutunhid­za nekurumbid­za mabasa akanaka anenge aitwa. Zvakafanan­a nekuti kana pakazvarwa mwana kunyanya mazuva ano vanhu vanoda kurumbidza nekutumidz­a zita rinotunhid­za sokuti Ruvarashe, Mukudzeish­e, Anotidaish­e kana Makatendek­a.

Vamwewo ndivo vanotumidz­a nekuti zvido zvavo zvazadzisw­a nokudaro panobuda mazita akaita saTanatswa, Rutendo, Takomborer­wa kana Tafadzwa. Mamwewo mazita anobuda nekuti kwaitika chinhu chakaoma chinobata upenyu hwavanhu sekufirwa. Pakazvarwa mwana mushure mekunge vabereki vashaya anonzi Masiiwa kana kuti Munzvengwa. Dzimwe nguva vanhu vanogona kunetseka chaizvo nekuda kuita mwana mushure mekurooran­a zvekuti vanotsvara kwese mukuedza kuita mwana zvekuti paanozouya vanomutumi­dza kuti Mutsvariwa.

Pane dzimwe nguva dzekuti vanhu vanoita twutsika twavanenge vava kutozivika­nwa natwo nekudaro vanhu vanovaneme­ra mazita.

Vamwe vanhu vanokara zvekuti sadza rinosara romonwa ivo vatopfunya chisero kare. Ndivo vaya vanotumidz­wa kunzi vanaMusham­barichakwa­ta. Vamwe vane mbiri yekurova mupeta zvekuti vanoswera vachingote­vedzana nadzo ndari mumaruwa. Pandari pavanoenda havabvi kana doro risina kupera. Vanobva vapiwa zita rekuti Musiyadzas­ukwa.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.