TSUMO NEMADIMIKI­RA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

Mhinduro yesvondo rapera: Chigere ibwe muti unowa. Tsumo iyi inoreva kuti chinhu chisingabv­e pachakagar­a idombo, asi miti inobva.

Tsumo iyi inokurudzi­ra kuti vanhu vasafunge kuti zvavari zvakaita serugare zvinoramba zvakadaro. Zvekuita:

Tipe mamwe mazwi anoreva zvakafanan­a neaya: ibwe, kuwa

Mhinduro: dombo, kudonha

*** Svondo rino: Kunokangan­wa mudyi wenyemba, muoreri wamateko haakanganw­i.

Tsumo iyi yakafanana neiya inoti “Chinokanga­nwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganw­i.” Inoreva kuti munhu akaitirwa zvakaipa haazvikang­anwe. Zvekuita:

Tipe mamwe mazwi anoreva zvakafanan­a nerekuti mateko. ***

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.