Inoitawo here iyoyo . . . KUREMEKEDZA MUFUNDISI KUDARIKA MURUME WAKO

Kwayedza - - Tsika Nemagariro - Kingstone Mapupu

“MAFUNDISI atitorera rudo kubva kumadzimai edu chiokwadi.”

Mashoko aya anotaurwa naVaJonah Muchimika (47) vemuHarare apo vanogunun’una pamusoro pemamwe madzimai avanoti anopa rukudzo rwakanyanya kumafundisi asi vasingakudze varume vavo mudzimba.

“Seni, ndakagumisira kupfugamirwa nemudzimai wangu chipo chemakore mana akadarika, chikafu chinoita zvekusandudzirwa kana kunzi tora woga mukicheni. Ngapauye mufundisi uone, mudzimai wangu anosimuka pasofa — kuita seachashaya zvekuita — opfugama achigwesha kunomukwazisa.

“Ndiro nemakapu zvinoshandiswa kupirwa mufundisi chikafu zvinogara zviri padivi kuitira akauya kumba.

“Musi unenge uchiuya mufundisi, vana vose vanopfekedzwa mbatya dzakanaka chivanze chotsvairwa zvisina akamboona,” vanotsanangura VaMuchimuka vachitu vakadzi vakawanda havacharemekedza varume vavo mudzimba, asi vakuru vemachechi semafundisi, maporofita nemadzimai avo.

VaMuchimika vanotiwo kazhinji, madzimai

akawanda anogumisira kutenda varume vavo nemitupo apo vanenge vachangobva mukuroorwa — “zvobva zvatopera”.

Nyaya yemadzimai anopa rukudzo rwakanyanya kumafundisi vekuchechi kwavo, vatungamiriri vemachechi kana maporofita asi vasingaite izvi kuvarume vavo yagara ichinetsa kune vakaroorana.

Kwayedza inosvitsvaga ndokunzwa mavhu nemarara kubva kuvarume naivo vanhukadzi.

Votaura pamusoro pemairito aya, Archbishop Johaness Ndanga — avo vanova mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe (ACCZ) — vanoti kunamata kune gwara rinotevedzwa pamitemo yakatarwa muBhaibheri uye

mudzimai anofanirwa kukudza murume wake, kwete mufundisi.

“Mufundisi haasi shamwari yemunhu, asi kuti mufudzi wemweya. Saka kuremekedza mafundisi nemaporofita kwakanaka asi zvine muganhu,” vanodaro Archbishop Ndanga.

VaTerence Rundu (40) vekuMufakose, muHarare, vanoti vamwe varume

mudzimba havachisina izwi rinonzwikwa nemadzimai avo asi kuti ramufundisi kana maporofita ekumachechi inopindwa nemukadzi oga kana kuti nemhuri.

“Mumba chaimo zvose zvatinotaura unonzwa vachipindura kuti ‘mufundisi wedu anoti zvakati’ kana kuti fata kana madzibaba ngana vanoti zvakati. Kureva kuti isu hatichanzwikwa mudzimba,” vanodaro.

Vanoti madzimai vanogona kumukira rungwanani kumba kwamufundisi vachisiya vasina kubikira varume

asi vachinotsvaira nekubika kumba kwamufundisi kana kuti kuchechi.

“Fanika kana ari wangu mudzimai ndamutadza. Munoti kuitawo here kuti anofonerwa, hanzi ndimufundisi, pakati pahwo husiku? Pamwe pacho anotobuda mumba — kutomuka kana tange tarara — achiti ari kunosangana namufundisi kuchechi. Kunamata rudzii kunoti remekedza pastor wekuchechi asi woregera kuteerera murume wako akakubvisira pfuuma,” anodaro murume anongoda kuzivikanwa saMhofu achigara kuRuwa.

Stella Mpofu (22) wemumusha weSuningdale, muHarare, anotiwo ichokwadi kuti kune madzimai akawanda vanopa ruremekedzo kuvakuru vemachechi avo semafundisi, maporofita, mafata nevamwewo kudarika zvavanoita kuvarume vavo.

“Vanhu vakaroorana mazuva ano tikanetsana mudzimba tinomhanyira kwamufundisi kunoenzaniswa. Pamwe tanetsana nenyaya dzebonde tinodzitaura kwamufundisi nekudaro mufundisi akava wechirume, anotora mukana wegumisira ave kutipfimba,” anodaro.

Mambo Makope, VaJacob Mapirinjanja, vekuChiweshe, vanoti ichokwadi kuti kune madzimai ave kupa rukudzo kumafundisi kudarika varume vakavaroora.

“Iro Bhaibheri rinoti madzimai remekedzai varume venyu chaivo, kwete varume vevamwe. Asi mamwe madzimai ave kutsaudzira maitiro nekuti vavanoti vanababa ndevemachechi kwete varume vavo,” vanodaro.

Mambo Makope vanoti madzimai mazhinji vanotaura matambudziko emumabhedhuru avo kuvakuru vekuchechi dzavo, vechirume, izvo zvinoguma zvaita kuti mafundisi aya abatwe neruchiva votsvaga rudo kwavari.

“Chiiko chinomunetsa, mufundisi anenge audzwa twese twunotadzikwa nemurume wekumba, iye (mufundisi) obva angoita ‘opposite’ yaizvozvo – votodanana,” vanodaro.

Kuchiti Plaxedes Nyamudya (31) wekwaGandanzara, kwaRusape, anoti baba vekumba vanofanirwa kusiyaniswa nezvinoitirwa mukuru wekuchechi nekuti ndiye murume anenge akabvisa pfuma yekuroora.

“Tine vamwe vari kugumisira vave kuita zvipari zvevarume, vanoti uku vari kudanana nemafundisi kana maporofita, ukuwo vane varume kudzimba. Mufundisi akapedza kuparidza kuchechi ngaaende kumba kwake kwete kuteverana nemadzimai evanhu. Iko kumba kwedu ndiko kuchechi here? Ngazviperere kana kusara (zvekunamata) kuchechi paruzhinji kwete kudzimba. Kumba tinonamata toga,” anodaro.

Anoti kana muri mumachechi, matambudziko emadzimai ngaagadziriswe nevanhukadzi uyewo evarume ogadziriswa nevarume.

Madzibaba Mateo Mupfumbati vekuBudiriro, muHarare, vanoti kana madzimai vachinotsvaga kubatsirwa kuchechi kana kumasowe, ngavaende vose nevarume vavo.

“Isu tinoparidza kuti madzimai varemekedze varume vavo zvizere, kwete kukudza isu. Zvevaye vanozodanana nemadzimai evanhu vemuchechi mavo dzinenge dzingori mhombwe,” vanodaro Madzibaba Mateo.

Kuchiti Dorothy Nyamayaro (32) wekwaJuru, kwaChikwaka, anoti madzimai anofanirwa kuremekedza varume vavo kudarika vakuru vemachechi avanopinda.

“Tine imwe nyaya yamufundisi wekuEpworth aifonera mudzimai wemunhu pakati pehusiku kudzimara mudzimai uyu azorambana nemurume wake. Chii chinotaura mufundisi nemukadzi wemunhu husiku?” anodaro.

Mavis Kwechete (35) wekuNew Marimba muguta reHarare anotiwo madzimai vanoremekedza mafundisi nemaporofita kudarika varume vavo havazive chavakaroorerwa.

“Ichokwadi zviri kuitika zvekugumisira vamwe vave kuita chipfambi nemafundisi. Mafundisi ngavarege kushanyira kumba kwemadzimai vavanonamata navo varume vavo vasiko uye hazvina mhosva kuti varume vazhinji havaende kumachechi, vanofanirwa kukumbira kuti vavepo. Taneta nekuzonzwa kuti mafundisi vanopfimba madzimai emumachechi mavo,” anodaro.

Mudzimai uyu anoti vamwe vakadzi vanoita misangano yemuchivande nemafundisi, varume vavo vasipo inova tsika yakaipa zvikuru.

Asi Madzibaba Steven Mugariri vechechi yeJohane Masowe weChishanu yeZambuko vekuChitungwiza vanoti madzimai pamasowe pavo vanobatsirwa vaine vamwe vanhukadzi, kwete vari voga.

Terence Rundu

Jonah Muchimika

Plaxedes Nyamudya

Mavis Kwechete

Mambo Makope

Madzibaba Mateo

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.