‘. . . madzimai munozozviw­anza’

Kwayedza - - Tsika Nemagariro - Munyori weKwayedza

VAMWE vakuru vemachechi vanoti madzimai akaroorwa “anozozviwa­nzawo” kana pari panyaya dzekuremek­edza vakuru vemachechi asi vachitaris­ira varume vavo pasi.

Pasto Hazvinei Muchefa vechechi yeReedemed Christian Fellowship Ministries Internatio­nal (RECFEMI) iri kuUplands, kuWaterfal­ls, muHarare, vanoti vafundisi vanofanirw­a kuparidza shoko sezvariri vachikurud­zira kusimba kwedzimba dzevanhu vakarooran­a kwete kuparadza.

“Sechechi, tinodzidzi­sa madzimai akaroorwa kuremekedz­a varume vavo kuti vanababa ndivo misoro yemba ivo vova pasi pevarume vavo chaivo. Tinoti madzimai ngavazvini­nipise kuvarume vavo ivo varume vopa rudo kuvakadzi vavo,” vanodaro. Kuchiti Pastor Muchefa vanoti tsika dzakanaka dzikaitwa nemudzimai kumba, murume anokwanisa kutendeuka kuchechi kunoenda mukadzi wake.

“Kuenda kuchechi hazvirevi kuti tave kurasa hunhu netsika dzedu uyewo chivanhu nehunhu. Kutenda murume wako nemutupo wake wakamupfug­amira hakuna chakaipa, mudzimai asingadaro kutsaudzir­a. Chatisinga­de kurova makuva nezvimwe,” vanodaro.

Pastor Muchefa

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.