Ipai Hurumende mukana

Kwayedza - - Maonero Edu -

MATANHOarikutorwaneHurumendeyaPresidentMnangagwamukugadzirisazvimhingamipinyizvakatarisananenyikamunyayadzeupfumi atotanga kuratidza zvibereko zvawo zvinobatika.

Semuenzaniso, nguva pfupi yadarika Hurumende yakavandudza mutemo weStatutory Instrument 122 of 2017 uyo unotendera vanhu vakazvimirirapamwenevemakambanivanemaridzekunzekutivakwanise kutenga zvinhu zvakasiyana kunze kwenyika vachizviunza muno.

Danho iri rinotevera kukwira kwakanyanya kwange kwaita mitengo yezvinhuuyekushomekakwezvinoshandiswaneveruzhinjimazuvaose semafuta ekubikisa, sipo, shuga nezvimwe muzvitoro.

Mapoka akasiyana akatambira nepakasiyana danho iri uye vamwe vemabhizimisivakagunun’unavachitikuvandudzwakwemutemouyu kunodzosera budiriro yavo kumashure sezvo zvinhu zvavanogadzira nekutengesa zvinenge zvokwikwidzana mitengo nezvinobva kunze.

Asi,Hurumendeyakaonazvakakodzerakutivanhuvakazvimiriranevemakambanivanemarikunzevakwanisekutengazvinhuzvirikushomeka munyika kubva kunze. Chinangwa chedanho iri kurerutsira veruzhinji.

Nhasi uno zvinhu zvinosanganisira mafuta ekubikisa, shuga nesipo zvavekudzokamumasherufuezvitorokunyangwezvazvozvimwezvacho zviri kutengeswa nemitengo yepamusoro.

Chimwe chiri kushamisa ndechekuti kunyangwe zvimwe zvezvinhu izvi zviri kugadzirwa muno semafuta ekubukisa neshuga, zvave kuwanikwanyorekusiyananezvangezvoitikamasvondomashomaapfuura.

Mamiriroezvinhuayaanoburitsapachenakutikunevamwevezvitoro vange voita wezimunzwa riri mundove kuburikidza nekuviga zvimwe zvinhu izvo vaizoendesa pamusika mutema wemukoto.

Kune avo vemakambani anogadzira zvinhu muno vakange vochema-chemazvichiteverakuvandudzwakwakaitwamutemowekutivanhu vanemariyekunzevakwanisekuunzazvinhukubvakunzekwenyika,iyi ndiyoinonzindomenehaichemedze.Mamweemakambanianogadzira zvinhu muno ange oita madiro aJojina nekungokwidza mitengo yezvinhuzuvanezuvanekudarodanhorakatorwaneHurumenderinofanira kurumbidzwa zvikuru. Chimwe chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvisina tsarukano huwori huri kuitwa nevanotengesa mari yekunze pamusika wemukoto.Naizvozvo tinogamuchira nemawoko maviri danho rakatorwa zvakare neHurumende kutanga svondo rino rekuvandudza mutemo unoranga zvakaomarara vose vachabatwa vachiita mabasa ekutengesa mari yekunze pamusika mutema.

Pasi pemutemo uyu, wose achawanikwa aine mhosva yekutengesa kana kutenga mari yekunze pamusika wemukoto achatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Hurumende inofanira kupa muenzaniso panyaya iyi nekuona kuti vose vanoita mabasa ehuwori aya vasungwa uye vatongwa nekunodya refovhoro kuitira kuti vamwe vagotya.

Pasi pemutemo uyu zvakare, vose vane mari dziri mumaakaundi kumabhangadzisinanhoroondoyakajekayekutivakadziwanasei,dzichatorwa neHurumende.

Itariroyevakawandakutinyikainoidzokerepanguvayakareapoyaive nehuchi nemukaka.

Chinongodiwa bedzi kupa Hurumende mukana wekugadzirisa zvinonetsa.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.