Kirisitu amuk

Kwayedza - - Nhau Dzemuno - Kingstone Mapupu

MUKURU weimwe chechi iri muHarare ari kuzvifananidza nemwanakomana waMwari — Jesu Kirisitu — achizviti akasandurwa zita naMusiki ndokutumidzwa rekuti Emmanuel.

Meki Janga (43), wepanhamba 842 kuNew Marimba, anoti inyaya yaasati oda hake kushambadza kuti iye ndiye Jesu mbune sezvo achiti ane vavengi vakawanda vari kuedza kumurwisa nekutsikirira shoko raMwari.

Janga — uyo asina zita rehukuru sezvinoitwa nevakuru vemamwe machechi sekuzviti prophet, apostle kana kuti bishop — anoti zita rechechi yake rekuti Temple of God rakatumidzwa naMwari, kwete naiye.

Zvisinei, Bhaibheri rinoti Jesu Kirisitu akafa akamuka uye rinoyambira kuti nemazuva ekupedzisira kuchauya maporofita enhema apo vakawanda vacho vanenge vachizviti ndivo Jesu.

Janga kana kuti Emmanuel anoti Mwari vakauya kwaari ndokutaura naye mugore ra2013 apo ainge asati onamata vachibva vamusandura zita rake vachimuti Emmanuel iro rinoreva mununuri.

“Ichokwadi, vazhinji vanonditi ndini Jesu Emmanuel. Handisati ndoda kunyatsobuda pachena nekuti nguva haisati yakwana yekuti ndizvidure kuti ndini (Jesu).

“Vari kuti ndini Jesu vanoona zviri pandiri nekuda kwesimba racho riripo. Ndakaita gore ndichitaura naMwari apo vakandichinja zita nekuzotumidza chechi zvakare. Vakanditi simba ravakandipa ndichatungamirira sangano guru zvichaita kuti nyika dzepasi rose dziuye kwandiri izvo vakati hapana mumwe wemadzibaba angu akamboita izvi,” anodaro.

Anoti pane imwe nguva achinamata, vanhu vakaona muzvanza zvemaoko ake makaboorwa uye muchiyerera ropa izvo zvaanoti zvinoratidza pachena kuti iye mutumbi waJesu akarovererwa pamuchinjikwa.

Murume uyu anoti anonamata achishandisa Bhaibheri uyewo munhu akaroora izvo zvisina kumbobvira zvakaitwa naJesu Kirisitu mukurarama kwake.

“Hongu vanhu vemuchechi mangu nevamwe vakakomberedza nzvimbo ino vanonditi Jesu Emmanuel, kureva kuti zvavari kuona ndizvo zviripo handizvirambe. Nguva ichakwana yekuti zvibude pachena, ndakamirira kuudzwa naMwari.

“Kunyangwe panguva yaJesu inga wani madhimoni aitaura kuti tinokuziva une simba rakanyanya saka izvi ndizvo zvimwe chete neni. Vanhu vanoona nemavanga emumaoko ropa richiyerera zvinoratidza chipiyaniso chakaroverwa mwanakomana waMwari,” anodaro. —

Janga anoti akaudzwa naMwari kuti acharambwa neruzhinji nekurwiswa nevanhu nekuda kwekudzika kwemutumwa kwaari.

“Handitye kurwiswa nekuti iye Jesu akarwiswa nekushungurudzwa, saka ndizvo zvandichasangana nazvo.”

Anotizve haasi kutsvaga mukurumbira uye njere dzake “hadzinyimane moto” kureva kuti haasi murwe

“Handisi kutsvaga raMwari rakaburuka. Va kuti ndinorwara nepfun avo asi chokwadi chinobu daro.

Vamwe vemuchechi sinhira vachiti murume

Abigail Sendamayi Ja

Meki Janga-Emmanuel

Chechi yeTemple of God Mifananidzo naNicholas Bakili

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.