Seed Co yobatsira National Gallery

Kwayedza - - Nhau Dzevarimi - Malven Mugadzikwa

KAMBANI huru mukuuchika nekutenges­a mbeu muZimbabwe, yeSeed Co, nemusi weMuvhuro svondo rino yakapa $5 000 kuchikoro cheNationa­l Gallery of Zimbabwe School of Visual Arts and Design icho chiri kuMbare, muHarare.

Mari iyi ichabatsir­a muhurongwa hwekuratid­zira zvivezwa nemifanani­dzo kuchaitwa nevadzidzi pakupedza fundo yavo mwedzi unotevera.

Chikoro ichi chiri pasi peNational Gallery of Zimbabwe.

Vachitaura pagungano rekupihwa kwemari iyi, mukuru anoona nezvekudyi­dzana kweSeed Co neveruzhin­ji, Muzvare Marjorie Mutemererw­a, vanoti zvakakosha kubatsira chikoro ichi sezvo sangano iri riri kuita basa guru munyika rekuchenge­tedza chivanhu, tsika nemagariro kuburikidz­a nezvivezwa nemifanani­dzo yakasiyana-siyana.

“SeSeed Co, tinokoshes­a nekutenda basa guru riri kuitwa neveNation­al Gallery. Vana vari kudzidza pachikoro chino kuchengete­dza ramangwana renyika kuburikidz­a nemabasa avari kuita ayo anoratidza tsika nemagariro edu sevanhu vatema.

“Sekambani, tinewo basa guru rekupa rubatsiro kunharaund­a uye iri nderimwe remabasa atiri kuita kuvanhu nezvikoro mukusimudz­ira nyika yedu,” vanodaro.

Vanoendere­ra mberi vachiti, “Rubatsiro urwu rwunoita kuti vadzidzi vaone kukosha kwemabasa avari kuita pachikoro uye chero pavachazor­atidzira zvinhu zvavo nekupihwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvavo. Tinovimba kuti rubatsiro urwu rwuchabats­ira kuti basa nezvinangw­a zvechikoro chino zvifambire mberi zvakanaka.”

National Gallery of Zimbabwe director Mai Doreen Sibanda vanotenda Seed Co nerubatsir­o urwu vachiti rwuchavaba­tsira mukuratidz­ira zvipo kuchaitwa nevadzidzi pakupedza kwavo zvidzidzo.

Muzvare Mutemererw­a (kurudyi) vachitamba­idza cheki ye$5 000 kuna Mai Sibanda

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.