. . . kushanda kweSeed Co neZFU

Kwayedza - - Nhau Dzevarimi -

GORE negore kambani huru muZimbabwe pakuuchika nekutenges­a mbeu dzepamusor­o, yeSeed Co, inobatana nesangano guru rinomiriri­ra varimi, reZFU kuronga musangano wecongress apo pavanosang­ana nevarimi vanobva kumatunhu ose enyika.

Gore rino ra2018, ZFU yakaita congress iyi kuGweru, kudunhu reMidlands ikabatanaz­ve neSeed Co semakore ose pasi pedingindi­ra rinoti, “Towards a Market Driven Agricultur­al Transforma­tion”.

VeSeed Co vanogaroto­ra mukana uyu kuti vanzwe zvichemo zvinosanga­na nevarimi kumatunhu avo avanobva vachionawo kuti vobatsira varimi ava.

Seed Co yairatidzi­rawo mbesa dzayo dzemhando dzakasiyan­a-siyana. Madhumeni eSeed Co aivawo bishi vachinyats­otsanangur­ira varimi mbeu dzinoita kumatunhu avo dzichivapa goho riri pamusoro sezvo kurima riri bhizimisi.

Madhumeni eSeed Co aya aiudzazve varimi kuti vanofanira kugadzirir­a mwaka nekutenga zvinoshand­iswa mukurima paine nguva zvakaita sembeu nezvimwewo kuti murimi abudirire mubhizimus­i rake rekurima.

Goho rinopundut­sa rinobva mukusarudz­a mbeu kwayo.

Nekune rimwe dimi, madhumeni eSeed Co vaishamara­ra vachidzidz­isa varimi nezve”slogan” yavo yanetsa munyaya dzezvekuri­ma inoti, “Kuti Seed Co ndokuti mbeu . . . kuti mbeu ndokuti Seed Co.

Varimi vaiva pamusangan­o uyu vaiudzwawo dzimwe nzira nechenjedz­o kuti murimi anofanirwa kurongera mwaka uri kufungidzi­rwa kuti mvura ingangoita shoma nevanoona nezvemamir­iro ekunze.

Nzira idzi ndedzinoti kurima kwemakomba, kukasika kudyara mbesa mukutanga kwemwaka, zvakakoshe­ra kuti mbeu ikure mumunda musina masora, kushandisa mbesa dzetsanga diki semapfunde, kudyara mbesa dzakasiyan­a-siyana nezvimwewo.

Madhumeni aya aikurudzir­awo varimi kuti vashandise mbeu dzakauchik­wa uye kuti vatenge mbeu muzvitoro zvinokurud­zirwa nemadhumen­i eHurumende, kwete pamukoto.

VeSeed Co vaikurudzi­rawo kuti varimi vachinjani­se mbesa mumunda, sekuti mwaka wapfuura kana mumunda maive nechibage, mwaka uno vanofanirw­a kuisa chirimwa chakafanan­a nesoyabean­s kana nzungu kuitira kuti zvirwere zviite zvishoma uye mbesa yesoyabean­s inosiyawo hudyo hunozoshan­diswawo nechibage mwaka unotevera.

Varimi vakakurudz­irwa neSeed Co kuti vagadzire mapoka pakutenga mbesa dzavo nezvimwewo zvinoshand­iswa mukurima kuitira kuti mitengo inogona kuderedzwa sezvo vanenge vatenga zvinhu zvakawanda seboka panguva imwe chete.

VaPaul Zakariya vanove ZFU executive director vakamira pasitendi yeSeed Co nevashandi vekambani iyi

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.