TSOTSI KUITA NHOKO

Kwayedza - - Front Page - Ray Bande ari kwaMUTARE

MURUME wekwaMambo Saunyama, kwaMutare, anonzi azofa ava kuita nhoko dzinenge dzembudzi uye pane fungidziro huru yekuti izvi zvakaitika mushure mekunge aba mbudzi dzevaridzi.

Zvinonzi akange aba mbudzi idzi mubhuku rekwaChigodora, kwaMutare kwekare.

Lloyd Chirara, wemubhuku raGombakomba, anonzi akafa svondo rapera pamberi achiita tsvina yetubhora tudiki-diki utwo twainge twakaomarara zvekufanana nenhoko dzembudzi.

Chigodora iri makiromita mashoma kubva muguta reMutare.

Rufu rwemurume uyu rwakonzera mitauro yakawanda kwaChigodora nemamwe mabhuku akapoteredza apo vanhu vakuru nevadiki vari kuratidza kushamiswa zvikuru nechiitiko ichi.

Mbavha dzezvipfuyo dzinonzi dzarura zvikuru kwaChigodora nenzvimbo dzakapoteredza.

Mumwe mugari wekwaChigodora, VaCharles Nyambunga (52), vanoti zviri kuzivikanwa munharaunda yavo kuti Lloyd akafa mushure mekunge oita tsvina yenhoko sedzembudzi.

“Iye zvino kwadarika mwedzi nechidimbu mombe yangu yakabiwa uye svondo rimwe chete iri mbavha idzi dzakadzoka ndokubazve mbudzi. Ndakange ndisina ruzivo pamusoro pembavha yainge yandibira mombe zvose nembudzi.

“Zvisinei, nguva pfupi yadarika baba vangu vakazouya vakandiudza kuti Lloyd Chirara akange asinganzwe zvakanaka. Vakanditi ari kuita nhoko sembudzi uye zvaizivikanwa kuti akashandisirwa mushonga mushure mekunge aba zvi- pfuyo mumisha ine chitsama munharaunda yedu.

“Vanhu munzvimbo ino vari kuziva nezvenyaya iyi kunyangwe zvazvo hama dzake dzisingade kuti zvibude pachena.

“Zvisinei hazvo (Lloyd) akatadza kureurura kuba kwaakaita kuitira kuti abatsirwe pachine nguva uye hama dzake dzakazomutora ndokuenda naya kuchipatara mushure mekunge vapererwa uko akafa achangopinzwa muchipatara,” vanodaro.

Imwe hama yaLloyd inogara pedyo nemusha wemushakabvu uyu inotsinhira kuti akafa achiita nhoko sedzembudzi asi ndokukumbirisa kuti zita rake risabursitswe muKwayedza.

“Ichokwadi. Aiita nhoko dzembudzi uye tose tinozviziva nekuti imwe hama yedu yakaenda kunotsvaga rubatsiro kun’anga mushure mekunge abirwa mbudzi dzake. Tinoziva munhu wacho akaenda kun’anga nekuti akapa Lloyd mukana wekuti areurure kuitira kuti aroyonorwe asi akaramba achiti handiye akange aba mbudzi idzi kusvikira apo pakange pasisina zvekuita,” anodaro.

Nancy Mponda (37) anoti akabirwawo mbudzi 10 uye shanu dzacho dzaive diki idzo dzakangouraiwa nenzira yehutsinye ndokusiiwa pamusha pake.

Anoti akanzwawo nyaya yekuti Lloyd akazofa ava kuita tsvina inenge nhoko dzembudzi.

“Ndakamuka rimwe zuva ndikanzwa mwana wangu achindishevedza panze achiti mbudzi dzedu dzose dzainge dzafa. Ndakabuda panze ndikaona mbudzi shanu dzainge dzauraiwa.

“Handina kukwanisa kuona dzimwe shanu dzacho uye ndakabva ndaziva kuti dzainge dzabiwa.

“Takatadza kuziva kuti ndiani akaita izvi, kunyangwe takamhan’ara nyaya iyi kumapurisa emunharaunda asi mbavha idzi hadzina kubatwa. Pave paye, takazonzwa kuti Lloyd Chirara ari kurwara. Hanzi aiita nhoko dzembudzi kusvikira azofa,” anodaro Mponda.

Munashe Njerere, uyo mhuri yavo yakabirwawo mbudzi, anoti akaudzwa kuti Lloyd akafa achiita nhoko sedzembudzi.

“Hongu, mbudzi dzedu dzakabiwa uye hatina kudziwana. Vakawanda munharaunda ino vanoziva nezvenyaya yaChirara. Pane fungidziro huru yekuti ndiye aiba mbudzi muno achibatsirana neshamwari yake inozivikanwa.

“Hazvina kushamisa vanhu vakawanda muno pavakanzwa nyaya yenhoko dzembudzi nekuti Chirara neshamwari yake vanga vakonzera marwadzo kuvagari vakawanda. Munogona kubvunza munhu upi zvake uye vanokuudzai pfumvu yaakaona kusvika azofa,” anodaro.

Zvisinei, hama dzaLloyd dziri kuramba kuti murume uyu akafa achiita nhoko.

“Aya mashoko egodo, hakuna zvakadaro. Akange aine utachiona hweHIV iye ndokurega kunwa mushonga wake. Patakazoenda naye kuchipatara zvakange zvisisabatsire. Akafa achangopinda muchipatara asina kana kumbopihwa mushonga.

“Ndinotadza kunzwisisa kuti chinangwa chevanhu vari kutaura manyepo aya ndechei. Ndinozviziva vanhu vainge vakavenga munin’ina wangu uye mumwe wavo akatondiudza pameso pangu kuti ainge akamuvenga.

“Akandiudza mashoko aya apo tainge tichiri kuchema, tisati taviga munin’ina wangu. Ndinoshuvira kuti kudai mandiudza kuti ndiani ari kutaura manyepo ose aya,” anodaro Gift Chirara, anova mukoma waLlyod.

Kunyangwe zvazvo ari kuramba kuti munin’ina wake akafa achiita nhoko sembudzi, Gift anotsinhira kuti pamusha pavo pakabiwawo mbudzi uye dzimwe hama dzavo dzakarozvwawo.

Zvichakadai, ongororo yakaitwa maringe neruzivo rwesainzi padandemutande reGoogle inoratidza kuti munhu anogona kuita tsvina yakafanana nenhoko dzembudzi kana muchikafu chaanodya mukashaikwa fiber.

Fiber iyi inonzi mushure mekunge yagaiwa nemabhakiriya ari mumatumbu, inobatsira pakuti tsvina iwande uye ichiitawo kuti ibude zvakanaka.

Mhuri yekwaChirara vari kwaGombakomba mushure mekuviga Lloyd

Gift Chirara (kuruboshwe) aine vamwe vemumhuri yavo

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.