Zvaireva mazita evarwi vehondo

Kwayedza - - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza

TI NOPE DZ ISAz vi dz i dz oz v in obv am una Kuda Mu hondo svondo rino.

Chinhu chinonzi kuteerera murawo chaikosha zvikuru muhondo – vanhu pavanoenda kunopotera kuMozambique vanoudzwa naKomuredhi Pedzi kuti vafambe vakaita mudungwe vachiti patsika mumwe ivo votsikawo vachangobva pabhodha asi vamwe vanotadza kutevedzera chimiso i chi. Iz viz vi no it a ku ti vase reva sin akut ever a var asik ir wen eh up enyu vaputikirwa nezvimbambaira.

Chinangwa chehondo chaive chekuti vazukuru venyika yeZimbabwe vazogare zvakasununguka – zvinonzi, “Umbw end ehu nos h ore sa,munh uh a an ga si yen ha kay eu mb wen de .” Magamba akatsidza ku tiz va ive nan ik up erek ufa vo se pane ku ti vaz os horw an evazu ku ru vavo va chinzi dz a ive mbwende.

Hondo yaive isina mugoni – tinonzwa kuti mukuru mukuru akanga aine humbirimi hwekugona kurwa hondo chaizvo ainzi Kandege akaparara muhondo achirwa nemabhunu. Kuda aive Detachment Commander akabviswa gumbo nebara nemabhunu vachirwisana kuBuhera.

Hondo yaisada vanhu vanocheuka vachitarisa mamwe mativi – tinonzwa Komuredhi Nhamo Mutema vachiudza Kuda kuti mamwe magamba anopanduka achinotengesa hondo kuvachena kana achinge asisade hondo. Zvino mag am baaing e aka daroai fan ira kuz our aiwapak are pone ku ti aidzosera hondo yechimurenga mumashure.

Ku hondo munhu we sea ive hama ya ko–vanhu pa va nos vikakuka mb a 1 tin onzwaz vic hinzi pa kan gap as is inazve ku ti nd in oz ivan anang ana ne ku timunhuw es eaiwa ni kw amunz vi m boy eh on douy ewes ewe gan dade ma a ive ham aye mag and an ga.Zvekui tan aha ma ne ham a ku hondo hazvai te nd erwa. Mazita emagamba nezvaanoreva:

Iyi itsika yeVaShona yekuti zita rinotumidzwa munhu kazhinji rine zvarinoreva kungave kumuridzi waro, kuvatumidzi vezita, kumhuri yemutumidzwi wezita, kunharaunda igere mutumidzi wezita, chitendero chemutumidzwi wezita, zvichingodaro. Mazita aishandiswa muhondo ye Chimur eng an em ag an dan ga a ive nez va ai rev at aka nan ga nan ed onzvo re hon do pam we che tenezvinangwazv av ozvek us unungu ra nyika yeZimbabwe.

Ma zita a ya a is hand iswa as iri echo kw adi,iz viz va ii tirwa ku ti hama kana mhuri dzavo dzavaisiya kumamisha vachienda ku hondo dz isazot ever wadzic his hun guru dz wan em asoja. Z vi no ma zita ari paz asia pa an os hand is wane mag am ba a chip indira nanezv ii toneunhuhwavo pam we ch et enema mir iro avo munguva yehondo yeChimurenga.

Komuredhi Kadiki Muhondo – kadiki zvinoreva kuti chinhu chacho chinenge chakanyanya kuita chidikidiki zvikuru. Komuredhi Kadiki vakanga vapinda muhondo vachiri vadiki kwazvo zvinove zvinoenderana nezita ravo. Hunyanzvi hwekurwa hondo hwaive naKadiki hwairatidza kuti akanga akura munyaya dzehondo. Muviri wake waive mudiki asi ari munhu akanga akasimbira mukati ukuwo pameso pake pachiratidza kuti atsenga.

Kuda pa a not arisaKo mu red hiKadik ike ku tang aanotiu dz am ashokoa note vera ,“Nd aka tar is avay av ainziKo mu red hi K ad ikiM uh on do.Zv echo kw adiwo va iv av a di ki ch aizvo. Sokuona kwangu ndingati vaiva namakore gumi namana chete . . . asati ambokura akanga ave kutoziva pfuti.” P.40

K om ur ed hi Kan de ge–n de ge in oz ivik an wan ekumh any a ch aizvo.Z it arako mu red hi av arin ora ti dz a ku timunhuak an ga ac hizivazvekumh anya. Nd iv ova inge va chi tung amiri ra vanhu va idzi dz iswa hondo pak am ba 2 ku it az vi dz i dz ozvekumh anya.

Komuredhi Kuda Hondo – kuda kufarira chinhu kana kuita rudo nechinhu. Ava komuredhi vaifarira hondo. Zita iri rinoenderana nekutiza kwavakaita chikoro vachienda kuhondo. Kuda kunorwa hondo vachiuraya mabhunu vari kuZimbabwe.

Komuredhi Mabhunu Muchapera – zita iri rinodudza ku tim ab hu nu ak an ga ac hizo para dzwa neva te ma mu hon do yeChimurenga. Komuredhi ava vanodudza zita ravo pavanouraya mabhunu zvakanyanyisa.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.