TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

Mhinduro yesvondo rapera: Sango rinopa waneta. Unogona kuzowana chinhu chauri kutsvaga wave pedyo nekurega kuchitsvaga. Zvekuita:

Chii chinonzi sango?

Mhinduro: Sango inzvimbo ine miti nehuswa zvakawanda, uye isingagare vanhu asi mhuka nezvimwe zvikara. Musango ndimo munoenda vavhimi kunovhima mhuka.

* * *

Svondo rino: Chaitemura chava kuseva. Inotsananguva munhu uya aimboshaya uyo anenge ava kuwana. Zvekuita:

Kutemura kuita sei?

* * *

Mhinduro svondo rinouya. .Tumiraimhinduropanharedzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.