Kuchereche­dza mazororo

Kwayedza - - Ngoma Nehosho -

◆ Kubva kuPeji 13 (resolution­s). Tikabva apa, tinobva tambokakav­ara tisina zororo. Muzvikoro rinenge riri besanwa kumhanyidz­ana nenguva. Tinozoti tapinda munaKubvum­bi pobva papinda zororo rinokoshes­wa namaKirisi­tu pasi rese. Iri izororo reEeaster apo maKirisitu anorangari­ra kutambudzw­a nekuroverw­a kwemanakom­ana waMwari Jesu Kirisitu pamuchinji­kwa achizomuka kubva kuvafi muzuva retatu.

Zuva reEaster rinoshandu­ka gore rega rega nekuti tsvagurudz­o (research) inoti zuva iri rinoburits­wa zvichiteve­dzerwa pepa ramazuva rinonzi Gregorian Calender.

Zvinonzi kana papera mwedzi uzere (full moon) kubva musi wa21 Kurume zvisingazo­pfuuri 25 Kubvumbi svondo yacho iyoyo inotevera panoperera mwedzi uzere inobva yavaEaster zvoreva kuti tinochiver­enga mazuva maviri tichidzoka kumashure kuti tiwane Chishanu chakanaka (Good Friday).

Hatibatei mamwe mazororo muchikamu chinotever­a.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.