Kucherechedza mazororo

Kwayedza - - Ngoma Nehosho -

◆ Kubva kuPeji 13 (resolutions). Tikabva apa, tinobva tambokakavara tisina zororo. Muzvikoro rinenge riri besanwa kumhanyidzana nenguva. Tinozoti tapinda munaKubvumbi pobva papinda zororo rinokosheswa namaKirisitu pasi rese. Iri izororo reEeaster apo maKirisitu anorangarira kutambudzwa nekuroverwa kwemanakomana waMwari Jesu Kirisitu pamuchinjikwa achizomuka kubva kuvafi muzuva retatu.

Zuva reEaster rinoshanduka gore rega rega nekuti tsvagurudzo (research) inoti zuva iri rinoburitswa zvichitevedzerwa pepa ramazuva rinonzi Gregorian Calender.

Zvinonzi kana papera mwedzi uzere (full moon) kubva musi wa21 Kurume zvisingazopfuuri 25 Kubvumbi svondo yacho iyoyo inotevera panoperera mwedzi uzere inobva yavaEaster zvoreva kuti tinochiverenga mazuva maviri tichidzoka kumashure kuti tiwane Chishanu chakanaka (Good Friday).

Hatibatei mamwe mazororo muchikamu chinotevera.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.