Sarungano mudzidzisi

Kwayedza - - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza

SARUNGANO vaiva ambuya kana sekuru vane utsome pamwe neuseza hwenharaunda nemararamiro aitarisirwa mutsika namagariro avatema. Sarungano aive akangofanana nebhuku, mudzidzisi kana sahwira nokuti aipa vana ruzivo, uye rairo dzinodiwa maringe neupenyu hwavatema.

Aitorwa sebhuku sezvo mubhuku murimo munowanikwa ruzivo, uye mhinduro dzezvinhu zvakasiyana-siyana izvo vanhu vanenge vasina ruzivo pamusoro pazvo.

Sarungano aipa vana mhinduro pamibvunzo yaibata nharaunda sokuti sei dzimwe mhuka dzichigara mumvura, dzimwe dzakapusa, dzimwe chichimhanya kupfuura dzimwe, dzimwe dzisina muswe, uye dzimwe dzichigara musango dzimwe pamusha.

Pakupa mhinduro idzi, sarungano ainge atoshanda zvakangofanana nezvinoitwa nemabhuku ayo anotsanangura mamiriro akaita nharaunda pamwe nezvisikwa zvakasiyana. Sarungano ndiye zvakare aichengetedza chivanhu pamwe netsika namagariro avatema kuburikidza nekudzidzisa vana unhu hunotarisirwa zvichibva mungano. Mungano maibuda zvidzidzo zvakawanda kwazvo zvaidzidzisa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisa kushanda nesimba, kudya zvesimba rako, kugara nevamwe zvakanaka, kukosha kwehukama nekuchengetedza zvibvumirano zvichingodaro.

Vana vaidzidzawo ngano kubva kuna sarungano izvo zvaivabatsira kuti vazovewo nyanzvi mukutaura ngano idzi kune vamwe vavo. Nokudaro, sarungano aive denhe reruzivo.

Kana rungano rwuine rwiyo, sarungano aive nebasa rekushaura rwiyo pamwe nokudzidzisa vana nziyo nemaimbirwo adzo.

Pakuita ngano, sarungano haaigona kuita ngano ari oga pasina vateereri nokuti ndivo vaimupa manyawi okuita ngano. Vateereri vaibvumira nziyo dzaiimbwa nasarungano, uye sarungano aipa vateereri nguva yekuti vambodzokororawo ngano dzaainge achivaudza achida kuona unyanzvi hwavo mukubata zvavanenge vadzidza.

Sarungano aishanda semudzidzisi anopa vana bvunzo pamwe nebasa rekuita kuti aone kana vakwanisa kubata zvavanenge vadzidza. Nokuda kwehochekoche iripo pakati pasarungano nevateereri, zvinoratidza kuti pasina sarungano hapana rungano, uye pasinawo vateereri hapana rungano sezvo sarungano aisakwanisa kuita ngano ari oga.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.