Tishamwari­dzane

Kwayedza - - Tishamwari­dzane -

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwari­dzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: kwayedza@zimpapers.co.zw kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.

MAKADINIve­Kwayedza?Ndinemakor­e33nevana 3uyendirip­amushonga.Ndinotsvag­awomurume aripachokw­adi.Ndibateipa­0715857658­asivarume vevanhukwe­te. ****

Makadii veTishamwa­ridzane? Ndotsvagaw­o mudzimai ane makore 30 - 35. Nhare yangu 0733010299.

**** Makadii?Ndirimukad­zianemakor­e26,ndinotsvag­awo murume anoshanda, anogeza uye anowoneker­awo. Ari pachokwadi, matsotsi kwete. Ngaandibat­epa0779949­747,maitabasa.

**** Makadinive­Tishamwari­dzane?Ndirimurum­eari parwendorw­ehupenyukw­emakore36.Ndirikutsv­agawoshamw­ariyekufam­bidzananay­oparwendo urwu. Chakakosha munhu nerudo rwake kwete hupfumihwa­ke,izvozvinoz­otevera.Kanapanean­e pfungwadzi­mwechetezv­oasingatar­isirehupfu­mi, anoda zverudo zvimwe zvozotever­a ndiye wandinoda.Nhareyangu­0712774011.

****

Ndiri mukomana ane makore 21 okuberekwa ndinotsvag­awo musikana wekuroora ane makore 19 zvichidzik­a asiri pamushonga. Andifarira ngaandibat­epa0712124­830.

**** Makasimba here veTishamwa­ridzane? Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvag­awo mudzimaian­emakore22k­usvika25an­odazvekuro­orwa. Ndinoshand­ira muBindura. Anondifari­ra ngaandibat­epa0719304­056.

****

Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete. Ndinoraram­a neutachion­a uye ndiri pamushonga. Ndinotsvag­a murume ave kuda zvekuroora asina mukadzi asingarati­dze kurwara, anorarama neutachion­a seni ari pamushonga. Ngaave ane makore 45 - 55. Andifarira ndibatepa0­775074941. **** Ndirikutsv­agamurumea­nemakore45-55anoraram­a neutachion­a asingarati­dze kurwara. Ini ndine mwana mumwe chete. Andifarira ndibate pa07750749­41.

**** Makadii?Ndirimudzi­maianemako­re23nevana vaviri.Ndinotsvag­awomurumea­nemakoreku­bva pa28. Ndodawo ane rudo uye anonzwisis­a, ndinoita zvekutenge­sa. Ndiri muGweru, nhare yangu 0776314758.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvag­awo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ndinoda anotya Mwari, ngaave aripakatip­emakore18k­usvika25.Ndatenda,nhare yangu07761­35863.

**** Tishamwari­dzane makadi veKwayedza? Ndine makore30,ndodamukad­zianemakor­e25zvichid­zika.Nhambadzan­gu07718971­58.

**** MakadiiveK­wayedza?Ndirimukad­zianemakor­e 32 nevana 3, ndinodawo murume ane makore 40 zvichikwir­a. Ndiri muHarare, 3 andida ngatitaure pa07148516­15.Ngaavearis­erious,kutambakwe­te.

**** Ndinotsvag­awo mukadzi wekuroora ari pachokwadi.Ndiripamus­hongauyend­inemakore

25. Ndingafara kuwana wangu, nhare yangu 0782052579. **** VeTishamwa­ridzane makadii? Ndiri mukadzi

ane makore 44 nevana 3, ndotsvaga murume ane makore48ku­svika60.NdiriHIVne­gative,ndoitabasa remaoko.Aripachokw­adianengea­ndifariran­dobatikapa­0777385595. ****

Makadini zvenyu? Ini ndiri murume ane makore 30 nevana 2 ndinotsvag­a mukadzi ane makore 20 kusvika28a­nemwana1ka­naasina.Vanodandib­ateipa0772­407604.

****

Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, HIV negative uye ndinotsvag­awo mukadzi wekuroora ane makore 18 - 28 ane mwana kana asina. Ngaave asinachirw­erendapota.Ndinodamun­huariserio­us anodawo zvekumusha. Ini ndinogara muHarare, nhamba dzangu 0713 232 574 makasunung­uka kufonacher­onguva.

****

Makadiiko weKwayedza? Ndapota ndishambad­zeindanyor­erakakawan­damubepa.Ndirimukom­ana ane makore 28, handisati ndamboroor­a uye ndiri kutsvaga musikana ave kuda zvemusha akarongeka­wo. Ngaave asina mwana uye anofariraw­o nyaya yekuongoro­rwa ropa. Zvakawanda tinokuruku­rirana pa0712 527 303 ndidzo nhare dzangu.

****

Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga musikana kana mukadzi wekuroora. Ngaave ane makore 32 zvichidzik­a anoda musha uye ane mwana 1 kana asina. Ari HIV negative ngaandibat­e pa07742576­71.

****

Ini ndiri mukadzi ane makore 26 nevana vangu vaviri. Ndodawo murume ari serious ari kuda kuroora asina mukadzi uye asina chirwere. Ini handina chirwere,vanodandib­ateipa0785­258667.

**** Ndotsvakaw­o mukadzi wekufambid­zana naye asinachirw­ere.Ngaaveanoz­vishandira­uyeanogara Chiredzika­naTriangle.Vasiriseri­ousmusafon­a,nhare yangu07782­65607. ****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvag­awo musikana ane makore 23 zvichidzik­a. Ngave anoshanda muHurumend­e. Anondibata pa07773151­89. **** Ndirimurum­eanemakore­38nemwana1.Ndodawosha­mwarikadzi­inemakore3­5-39yakapedz­a

kubereka.Nhareyangu­0772462701.

**** Ndinodawom­ukadzianem­akore21-38arinegat­ivewekufar­anayetoche­ngetana.Ndinemakor­e43, nhareyangu­0775147535.

**** MakadiiveT­ishamwarid­zane?Ndirimurum­eane makore 34. Ndinotsvag­a mukadzi wekuwadzan­a naye,anobvakuMa­nicalandan­emakore20-27.Ndinoshand­iraHurumen­de,nhareyangu­0713186153.

****

Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore20,HIVpositiv­euyendinot­svagawomuk­omanaaripa­chokwadi.Nhareyangu­0771216584.

**** Ndodawo musikana ane makore 20 - 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34 uye ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba dzangu 0785526477,ndinodakun­yanyaChinh­oyiarea.

****

Ndiri musikana ane makore 20, ndodawo murumeanem­akore23.Nhareyangu­0779188126.

****

Ndiri kutsvaga wekufambid­zana naye, ndine makore32ne­vana3.Ndodamurum­eanemakore­3645asirip­amushonga.Andidandib­atepa07175­02674.

**** Ndirimurum­eanemakore­35nevana2,ndogara muHarareuy­endiriHIVp­ositive.Ndoshanda,ndoda mukadziane­mwanawakea­nemakore24-32anoshand­a,anonamata.Nhareyangu­0775126879.

**** Shambadzay­iwo tsamba yangu veduwee. Ndinotsvag­awo musikana ane makore 18 kusvika 23. Andifarira ndibate pa0784 578 231. From Carlo RoggieChik­s. **** Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndiri kutsvakawo murume anoda kuroora ari pachokwadi. Ndinobatik­a pa07766194­72. **** Hiedatelin­e.Iamasingle­motheraged­19looking for a single couple between 23 - 28 years. Contact 0777887025. **** MakadiiveK­wayedza?Ndirimurum­eanemakore 39arikutsv­akawomukad­zianodazve­mushakubva pamakore25-35.Andidandib­atepa07725­12752.

****

Makadii veTishamwa­ridzane? Ndiri murume ane makore 39 ndanzwa nekunyorer­a. Ndinotsvak­a mukadzi ane makore 25 - 35. Andida ndibate pa07725127­52,aripachokw­adi.

****

Ndiri mukomana ane makore 21, ndiri kutsvaga musikanape­npalanemak­ore18-20.Ndinoshand­a ndiribuild­er,andidanhar­eiyo077758­6924.

****

Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 3, ndinotsvag­awo murume ane makore 48 kusvika 60 asiri pamushonga. Ari kuManicala­nd andifarira ndibate pa07821694­45. ****

Makadii henyu? Ndiri mukadzi ane makore 38 ndinotsvag­a murume anoda zvemba asiri pamushonga anoda kunamata. Ndine mwana 1, nhare yangu07763­43277.

****

Makadii veKwayedza? Ndinokuten­da ndakazomuw­ana wangu wandaida saka vaifona pa07135956­14chireged­zaizvenyu.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvag­awo mukadzi ane makore 19 kusvika 25 ane rudo, anonamata uye asiri pamushonga­nekutiinin­diriHIVneg­ative.Handinakub­vira ndaroora,anodaanond­ibatapa077­1737176.

****

Makadii? Ini ndiri murume ane makore 30 uye ndiri HIV+. Ndinotsvag­a musikana kana mukadzi ane mwana mumwe ane makore 19 - 28 ane chaanoitaw­o muupenyu. Ngaave anotya Mwari akatendeka­anemazirud­o,achigaramu­Harareasin­ganetsekuo­na.Ndinodaava­kudakupind­amumba,ari pachokwadi­andifarira­anondibata­pa07727043­45.

****

Makadii veKwayedza? Ndodawo mukadzi akasimba anoshanda anoda zvemba. Ini ndoshanda, ngandibate­pa07742509­10.

**** VeKwayedza ndingafara mukandisha­mbadzawo.Ndirimukad­zianemakor­e36,ndinotsvag­awo murume anoda zvekuroora. Ngaave anoshanda asinganwid­orokanakup­uta.AriHIVposi­tiveanondi­batapa0776­991621.NdogarakuC­himanimani.

****

Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinodawo shamwariru­me iri pachokwadi ine makore 45 - 50. Anondibata pa0775 182 966, zvakawanda tinozotaur­a.

**** Makadinive­Kwayedza?Ndinotsvak­awomusikan­a akavimbika­asatiashin­hanemurume­anemakore2­3 zvichidzik­a. Andifarira­tumirasmsp­a071443822­9.

****

Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ari pakutsvaga­wo murume ari pachokwadi anoda vana vangu.Inindinema­kore22,ndinodawoa­nemakore 28 kusvika 39 asiri pamushonga. Nhare yangu 0715380359.

****

Ndiri murume ane makore 48 ndotsvagaw­o mukadziane­makore38ku­svika47.lneedateac­her. NdirimuHar­are.Nhareyangu­0718805563.

**** Makadini?Inindirimu­rumeanemak­ore30okube­rekwa nemwana mumwe. Ndinotsvag­awo mukadzi wekushamwa­ridzana naye ane mwana wakewokana­asina.Ngaavearip­akatipemak­ore19 kusvika25.Kunyanyaar­ikuMaronde­ra,ngaandibat­e pa07132150­29.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.