Tishamwaridzane

Kwayedza - - Tishamwaridzane -

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.

MAKADINIveKwayedza?Ndinemakore33nevana 3uyendiripamushonga.Ndinotsvagawomurume aripachokwadi.Ndibateipa0715857658asivarume vevanhukwete. ****

Makadii veTishamwaridzane? Ndotsvagawo mudzimai ane makore 30 - 35. Nhare yangu 0733010299.

**** Makadii?Ndirimukadzianemakore26,ndinotsvagawo murume anoshanda, anogeza uye anowonekerawo. Ari pachokwadi, matsotsi kwete. Ngaandibatepa0779949747,maitabasa.

**** MakadiniveTishamwaridzane?Ndirimurumeari parwendorwehupenyukwemakore36.Ndirikutsvagawoshamwariyekufambidzananayoparwendo urwu. Chakakosha munhu nerudo rwake kwete hupfumihwake,izvozvinozotevera.Kanapaneane pfungwadzimwechetezvoasingatarisirehupfumi, anoda zverudo zvimwe zvozotevera ndiye wandinoda.Nhareyangu0712774011.

****

Ndiri mukomana ane makore 21 okuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 zvichidzika asiri pamushonga. Andifarira ngaandibatepa0712124830.

**** Makasimba here veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvagawo mudzimaianemakore22kusvika25anodazvekuroorwa. Ndinoshandira muBindura. Anondifarira ngaandibatepa0719304056.

****

Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete. Ndinorarama neutachiona uye ndiri pamushonga. Ndinotsvaga murume ave kuda zvekuroora asina mukadzi asingaratidze kurwara, anorarama neutachiona seni ari pamushonga. Ngaave ane makore 45 - 55. Andifarira ndibatepa0775074941. **** Ndirikutsvagamurumeanemakore45-55anorarama neutachiona asingaratidze kurwara. Ini ndine mwana mumwe chete. Andifarira ndibate pa0775074941.

**** Makadii?Ndirimudzimaianemakore23nevana vaviri.Ndinotsvagawomurumeanemakorekubva pa28. Ndodawo ane rudo uye anonzwisisa, ndinoita zvekutengesa. Ndiri muGweru, nhare yangu 0776314758.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ndinoda anotya Mwari, ngaave aripakatipemakore18kusvika25.Ndatenda,nhare yangu0776135863.

**** Tishamwaridzane makadi veKwayedza? Ndine makore30,ndodamukadzianemakore25zvichidzika.Nhambadzangu0771897158.

**** MakadiiveKwayedza?Ndirimukadzianemakore 32 nevana 3, ndinodawo murume ane makore 40 zvichikwira. Ndiri muHarare, 3 andida ngatitaure pa0714851615.Ngaaveariserious,kutambakwete.

**** Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi.Ndiripamushongauyendinemakore

25. Ndingafara kuwana wangu, nhare yangu 0782052579. **** VeTishamwaridzane makadii? Ndiri mukadzi

ane makore 44 nevana 3, ndotsvaga murume ane makore48kusvika60.NdiriHIVnegative,ndoitabasa remaoko.Aripachokwadianengeandifarirandobatikapa0777385595. ****

Makadini zvenyu? Ini ndiri murume ane makore 30 nevana 2 ndinotsvaga mukadzi ane makore 20 kusvika28anemwana1kanaasina.Vanodandibateipa0772407604.

****

Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, HIV negative uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 - 28 ane mwana kana asina. Ngaave asinachirwerendapota.Ndinodamunhuariserious anodawo zvekumusha. Ini ndinogara muHarare, nhamba dzangu 0713 232 574 makasununguka kufonacheronguva.

****

Makadiiko weKwayedza? Ndapota ndishambadzeindanyorerakakawandamubepa.Ndirimukomana ane makore 28, handisati ndamboroora uye ndiri kutsvaga musikana ave kuda zvemusha akarongekawo. Ngaave asina mwana uye anofarirawo nyaya yekuongororwa ropa. Zvakawanda tinokurukurirana pa0712 527 303 ndidzo nhare dzangu.

****

Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga musikana kana mukadzi wekuroora. Ngaave ane makore 32 zvichidzika anoda musha uye ane mwana 1 kana asina. Ari HIV negative ngaandibate pa0774257671.

****

Ini ndiri mukadzi ane makore 26 nevana vangu vaviri. Ndodawo murume ari serious ari kuda kuroora asina mukadzi uye asina chirwere. Ini handina chirwere,vanodandibateipa0785258667.

**** Ndotsvakawo mukadzi wekufambidzana naye asinachirwere.Ngaaveanozvishandirauyeanogara ChiredzikanaTriangle.Vasiriseriousmusafona,nhare yangu0778265607. ****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 23 zvichidzika. Ngave anoshanda muHurumende. Anondibata pa0777315189. **** Ndirimurumeanemakore38nemwana1.Ndodawoshamwarikadziinemakore35-39yakapedza

kubereka.Nhareyangu0772462701.

**** Ndinodawomukadzianemakore21-38arinegativewekufaranayetochengetana.Ndinemakore43, nhareyangu0775147535.

**** MakadiiveTishamwaridzane?Ndirimurumeane makore 34. Ndinotsvaga mukadzi wekuwadzana naye,anobvakuManicalandanemakore20-27.NdinoshandiraHurumende,nhareyangu0713186153.

****

Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore20,HIVpositiveuyendinotsvagawomukomanaaripachokwadi.Nhareyangu0771216584.

**** Ndodawo musikana ane makore 20 - 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34 uye ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba dzangu 0785526477,ndinodakunyanyaChinhoyiarea.

****

Ndiri musikana ane makore 20, ndodawo murumeanemakore23.Nhareyangu0779188126.

****

Ndiri kutsvaga wekufambidzana naye, ndine makore32nevana3.Ndodamurumeanemakore3645asiripamushonga.Andidandibatepa0717502674.

**** Ndirimurumeanemakore35nevana2,ndogara muHarareuyendiriHIVpositive.Ndoshanda,ndoda mukadzianemwanawakeanemakore24-32anoshanda,anonamata.Nhareyangu0775126879.

**** Shambadzayiwo tsamba yangu veduwee. Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23. Andifarira ndibate pa0784 578 231. From Carlo RoggieChiks. **** Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndiri kutsvakawo murume anoda kuroora ari pachokwadi. Ndinobatika pa0776619472. **** Hiedateline.Iamasinglemotheraged19looking for a single couple between 23 - 28 years. Contact 0777887025. **** MakadiiveKwayedza?Ndirimurumeanemakore 39arikutsvakawomukadzianodazvemushakubva pamakore25-35.Andidandibatepa0772512752.

****

Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 39 ndanzwa nekunyorera. Ndinotsvaka mukadzi ane makore 25 - 35. Andida ndibate pa0772512752,aripachokwadi.

****

Ndiri mukomana ane makore 21, ndiri kutsvaga musikanapenpalanemakore18-20.Ndinoshanda ndiribuilder,andidanhareiyo0777586924.

****

Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 3, ndinotsvagawo murume ane makore 48 kusvika 60 asiri pamushonga. Ari kuManicaland andifarira ndibate pa0782169445. ****

Makadii henyu? Ndiri mukadzi ane makore 38 ndinotsvaga murume anoda zvemba asiri pamushonga anoda kunamata. Ndine mwana 1, nhare yangu0776343277.

****

Makadii veKwayedza? Ndinokutenda ndakazomuwana wangu wandaida saka vaifona pa0713595614chiregedzaizvenyu.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 19 kusvika 25 ane rudo, anonamata uye asiri pamushonganekutiinindiriHIVnegative.Handinakubvira ndaroora,anodaanondibatapa0771737176.

****

Makadii? Ini ndiri murume ane makore 30 uye ndiri HIV+. Ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane mwana mumwe ane makore 19 - 28 ane chaanoitawo muupenyu. Ngaave anotya Mwari akatendekaanemazirudo,achigaramuHarareasinganetsekuona.Ndinodaavakudakupindamumba,ari pachokwadiandifariraanondibatapa0772704345.

****

Makadii veKwayedza? Ndodawo mukadzi akasimba anoshanda anoda zvemba. Ini ndoshanda, ngandibatepa0774250910.

**** VeKwayedza ndingafara mukandishambadzawo.Ndirimukadzianemakore36,ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Ngaave anoshanda asinganwidorokanakuputa.AriHIVpositiveanondibatapa0776991621.NdogarakuChimanimani.

****

Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinodawo shamwarirume iri pachokwadi ine makore 45 - 50. Anondibata pa0775 182 966, zvakawanda tinozotaura.

**** MakadiniveKwayedza?Ndinotsvakawomusikana akavimbikaasatiashinhanemurumeanemakore23 zvichidzika. Andifariratumirasmspa0714438229.

****

Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ari pakutsvagawo murume ari pachokwadi anoda vana vangu.Inindinemakore22,ndinodawoanemakore 28 kusvika 39 asiri pamushonga. Nhare yangu 0715380359.

****

Ndiri murume ane makore 48 ndotsvagawo mukadzianemakore38kusvika47.lneedateacher. NdirimuHarare.Nhareyangu0718805563.

**** Makadini?Inindirimurumeanemakore30okuberekwa nemwana mumwe. Ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane mwana wakewokanaasina.Ngaavearipakatipemakore19 kusvika25.KunyanyaarikuMarondera,ngaandibate pa0713215029.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.