Zvototarisira muna 2019

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

kana dzichinge dzozosanganikwa nadzo dziite shoma

Chikamu chino chingori chekubatisana zvatinofanirwa kutarisira mugore ra2019 ratadai kupinda. Zvakakosha chose kuti tiwane nguva yekuona kuti ivava vakabuda matapinda vakazvigona sei toone kuti tokunya zvakadii kuti tibatane navo kana kupfuura.

Goho regore rapfuura rakauya musi wa3 Zvita richiratidza kuti vana vanga vakaita zvakanaka kudarika gore ra 2017 sezvo vakabudirira vainge vasvika zvikamu makumi mashanu nezviviri, nezvinoraudzira kubva muzana (52.08%). Va2017 vakaita zvikamu makumi mana nezvina nezvinoraudzira kubva muzana (44.73%).

Chakava chinhu chakafadza chose kuti varairidzi kusanganisira pepa reKwayedza vakashanda nesimba. Zvinoreva izvo kuti chitsvambe chave nesu vapindawo gore rino nekuti hazvifanire kudzika asi kutopfuura.

Zvino kana tichiti vakashanda nesimba zvoreva kuti hakuna chakatombonaka gore rino, kutokunya nekusunga dzisimbe.

Zvino tinotangira papi kudzisunga kwacho kuti dzisimbe. Pfungwa dzedu ndidzo dzinofanira kutanga kusungwa kuti dzisimbe. Hativei nevavariro yekuti tibude zvakanaka muzvidzidzo zvese zviri zvishanu. Kutaura kuno tingadai tiri kuti vakabuda vaya havabatiki dai vakabata pfungwa dzavo vakadaro asi kuti ongororo inoratidza kuti chiShona chainopasirwa kure kure. Vashoma vakanyatsochirova zvine mutsindo munyika yose.

Kusaitwa zvakanaka kweShona ikoko kwaibva kwakakatira goho remwana pasi. Matorerwo anoitwa chiShona navazhinji ndeekuti chinoiswa pekudzikisira zvekuti vanhu havanyatsoisa simba ravo machiri kunyanya vemudhorobha.

Vanoita chiShona chekuyerura asi matambudziko anozonobudira pagoho. Nokudaro hatipindei nechamunyurududu nemuchiShona ichocho nekuti mufaro uchazouya mberi.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.