Puan: con­ti­núa la cam­pa­ña so­li­da­ria del Ta­ller Pro­te­gi­do Cre­cer

La Nueva - - LA REGIÓN -

Fon­dos. El Ta­ller Pro­te­gi­do Cre­cer, de Puan, si­gue con la cam­pa­ña so­li­da­ria ten­dien­te a con­se­guir los fon­dos pa­ra reac­ti­var su fá­bri­ca de que­sos. Los in­tere­sa­dos pue­den di­ri­gir­se al email cre­cer­puan@puan.com.ar o lla­mar al (02923) 154- 10316.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.