Se sor­tea­ron vi­vien­das so­cia­les en Co­ro­nel Prin­gles

La Nueva - - LA REGIÓN -

Diez. La co­mu­na prin­glen­se sor­teó 10 vi­vien­das so­cia­les en­tre 344 ano­ta­dos. Los be­ne­fi­cia­dos fue­ron Ro­sa Ve­láz­quez, Ma­ria­na Gras­si, Hu­go Ima­no­ni, Ve­ró­ni­ca So­to, An­drea Ru­bio, Lau­reano Ecei­za, Jo­sé Luis Lu­na, Ma­ria­na Ores­ti, Sa­bri­na Zá­ra­te y Ro­sa­na Mar­tí­nez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.