Ли­те­ра­ту­ра

Belaruskaya Dumka - - ГІСТОРЫЯ -

1. валаханович, И.а. ан­ти­со­вет­ское под­по­лье на тер­ри­то­рии бе­ла­ру­си в 1944–1953 гг. / И.а. валаханович. – Минск: бГу, 2002. – 146 с. 2. валаханович, И.а. под­по­лье оун на тер­ри­то­рии бе­ла­ру­си в 1944–1952 го­дах / И.а. валаханович // ар­хi­вы i спра­ва­вод­ства. – 1999. – № 1. – С. 16–20. 3. оун–упа в бе­ла­ру­си. 1939–1953 гг. до­ку­мен­ты и ма­те­ри­а­лы / сост. в.И. ада­муш­ко [и др.]; ред­кол.: в.И. ада­муш­ко [и др.]. – Минск: вы­ш­эй­шая шко­ла, 2011. – 528 с. 4. валаханович, И.а. де­я­тель­ность спец­групп нкГб бССр по вы­яв­ле­нию и лик­ви­да­ции под­поль­ных струк­тур оун–упа на ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии бе­ла­ру­си (1943–1944 гг.) / И.а. валаханович // бе­ла­русь – украі­на: гіста­рыч­ны во­пыт уза­е­ма­ад­но­сін: мат­э­ры­я­лы Між­нар. навук. канф. (Мiнск, 18–19 са­кавіка 2003 г.) / рэд­кал.: у.і. на­віц­кі (гал. рэд.), М.п. кас­ц­юк (нам. гал. рэд.) i iнш. – Мiнск: ін-т гісто­рыі нан бе­ла­русі, 2004. – С. 297–300. 5. валаханович, И.а. вой­на по­сле вой­ны. Лик­ви­да­ция ан­ти­со­вет­ско­го во­ору­жен­но­го со­про­тив­ле­ния на тер­ри­то­рии бе­ло­рус­ской ССр / И.а. валаханович // Щит и меч оте­че­ства / под ред. в.И. де­мен­тея [и др.]. – Минск, 2006. – С. 175–187. 6. ва­ла­ха­но­вiч, I.а., Ма­зец, в.Г. ба­ра­ць­ба су­пра­ць ан­ты­са­вец­кiх ар­гані­за­цый i груп (1944– 1953 гг.) / і.а. ва­ла­ха­но­віч, в.Г. Ма­зец // Гiсто­рыя бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­на­сцi ў кан­цы XVIII – па­чат­ку ххI ст.: у 2 кн. – кн. 2 / М.у. Смя­хо­вiч [i iнш.]; рэд­кал.: а.а. ка­ва­ле­ня [i iнш.]. – Мiнск: беларуская наву­ка, 2012. – С. 159–174. а так­же Бе­ре­зов­ском и Ди­вин­ском рай­о­нах Брест­ской об­ла­сти [5, с. 185].

С лик­ви­да­ци­ей бо­ёв­ки «Гри­ца» Бе­ло­рус­ский окруж­ной про­вод пре­кра­тил свое су­ще­ство­ва­ние как ор­га­ни­за­ци­он­но­струк­тур­ная еди­ни­ца под­по­лья ОУН–УПА. В от­че­тах о про­яв­ле­ни­ях со сто­ро­ны ан­ти­со­вет­ско­го укра­ин­ско­го под­по­лья за 1953 год фи­гу­ри­ру­ют лишь неле­га­лы­оди­ноч­ки. По со­сто­я­нию на ап­рель 1953 го­да в ро­зыс­ке зна­чи­лись 159 лиц, при­над­ле­жав­ших ра­нее к под­по­лью ОУН–УПА. Все­го ор­га­ны гос­бе­зо­пас­но­сти Бе­ла­ру­си с ок­тяб­ря 1943 по ап­рель 1953 го­да аре­сто­ва­ли 1282 укра­ин­ских на­ци­о­на­ли­стов [6, с. 171–172].

Та­ким об­ра­зом, ан­ти­со­вет­ское под­по­лье ОУН–УПА на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­ской ССР пред­став­ля­ло со­бой мно­го­чис­лен­ную и мно­го­уров­не­вую струк­ту­ру, ока­зы­вав­шую крайне нега­тив­ное вли­я­ние на внут­ри­по­ли­ти­че­скую си­ту­а­цию не толь­ко рес­пуб­ли­ки, но и Со­вет­ско­го Со­ю­за в це­лом. Фор­мы и ме­то­ды де­я­тель­но­сти участ­ни­ков ан­ти­со­вет­ско­го укра­ин­ско­го под­по­лья ос­но­вы­ва­лись на прин­ци­пах на­ци­о­на­ли­сти­че­ской идео­ло­гии и от­ли­ча­лись край­ним ра­ди­ка­лиз­мом и экс­тре­миз­мом. Ко­неч­ные це­ли борь­бы струк­тур ОУН–УПА шли враз­рез с ин­те­ре­са­ми бе­ло­рус­ско­го на­ро­да, хо­тя и бы­ли уме­ло за­ка­му­фли­ро­ва­ны под «бла­го­род­ные» по­сы­лы о необ­хо­ди­мо­сти про­ти­во­дей­ствия «ста­лин­ско­му им­пе­ри­а­лиз­му» и по­стро­е­ния «де­мо­кра­ти­че­ско­го» го­су­дар­ства.

Де­я­тель­ность ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной без­опас­но­сти по ней­тра­ли­за­ции ан­ти­со­вет­ско­го под­по­лья ОУН–УПА в БССР в рас­смот­рен­ный пе­ри­од объ­ек­тив­но бы­ла на­прав­ле­на на со­хра­не­ние тер­ри­то­ри­аль­ной це­лост­но­сти союзной рес­пуб­ли­ки. Про­ти­во­дей­ствие струк­ту­рам ан­ти­со­вет­ско­го укра­ин­ско­го под­по­лья по фор­мам и ме­то­дам бы­ло адек­ват­ным и до­ста­точ­но эф­фек­тив­ным. В си­лу объ­ек­тив­ных об­сто­я­тельств, та­ких, на­при­мер, как по­след­ствия гер­ман­ской ок­ку­па­ци­он­ной по­ли­ти­ки на за­хва­чен­ной на­ци­ста­ми тер­ри­то­рии Со­вет­ско­го Со­ю­за, ак­тив­ная под­держ­ка дей­ствий под­по­лья ОУН–УПА спец­служ­ба­ми Гер­ма­нии на­ка­нуне и в го­ды Вто­рой ми­ро­вой вой­ны и спец­служ­ба­ми США и Ве­ли­ко­бри­та­нии в пе­ри­од хо­лод­ной вой­ны, лишь к на­ча­лу 1950­х го­дов ней­тра­ли­за­ция де­я­тель­но­сти под­по­лья ОУН–УПА на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­ской ССР ор­га­на­ми го­су­дар­ствен­ной без­опас­но­сти бы­ла за­вер­ше­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.