Ано­фран­ка, Н.В. Два­ран­кі бе­ла­рус­ка-літоўскіх гу­бер­няў у кан­цы XVIII – пер­шай па­ло­ве ХІХ ст. /

2016. – 219 с. – ISBN 978-985-08-1964-2.

Belaruskaya Dumka - - КНІЖНЫ АГЛЯД -

Гн.в. ано­фран­ка. – мінск: беларуская наву­ка, істо­рыя Беларусі кан­ца ХVIII – пер­шай па­ло­вы XIX ста­годдзя поўніц­ца скла­да­ны­мі пад­зе­я­мі. У вы­ніку да­луч­эн­ня бе­ла­рус­ка-літоўскіх зя­мель да Расій­с­кай ім­пе­рыі па­чаў­ся пра­цяг­лы пра­ц­эс інтэ­гра­цыі на­сель­ніцтва ў но­вае гра­мад­скае і пра­ва­вое по­ле. У пер­шую чар­гу ён за­кра­нуў вы­ш­эй­шае сас­лоўе бы­лой Рэчы Пас­палітай. У ай­чын­най гіста­рыч­най на­ву­цы пад ува­гу даслед­чы­каў тра­ды­цый­на трап­ля­ла муж­чын­ская част­ка сас­лоўя. Два­ран­кі ж, сці­плыя «заха­валь­ні­цы хат­ня­га ача­га», у мен­шай сту­пе­ні вы­клікалі даслед­чыц­кі ін­тар­эс. Канды­дат гіста­рыч­ных навук Н.В. Ано­фран­ка за­поўні­ла ні­шу недастат­ко­вай вы­ву­ча­на­сці гэтай тэмы.

Хра­на­ла­гіч­ныя рам­кі дасле­да­ван­ня ахо­плі­ва­ю­ць пе­ры­яд з пад­зе­лаў Рэчы Пас­палітай да кан­ца кіра­ван­ня ў Расій­с­кай ім­пе­рыі Міка­лая і. Ас­ноў­ная ўва­га ў пра­цы на­дад­зе­на не столь­кі пры­ват­на­му жыц­цю прад­стаўніц вы­ш­эй­ша­га сас­лоўя, коль­кі іх уцяг­ну­тас­ці ў ма­д­эр­ні­за­цый­ныя і інтэ­гра­цый­ныя пра­ц­э­сы та­го ча­су, а так­са­ма ўза­е­ма­ад­но­сі­нам з гра­мад­ствам і дзяр­жаў­най ула­дай. Па сут­на­сці два­ран­кі раз­гля­да­юц­ца ў кні­зе як непа­ср­эд­ныя ўд­зель­ні­цы гра­мад­скіх і палітыч­ных пад­зей.

У асоб­ных разд­зе­лах ма­на­гра­фіі раз­гле­джа­ны шляхі ўклю­ч­эн­ня прад­стаўніц вы­ш­эй­ша­га сас­лоўя бы­лой Рэчы Пас­палітай у склад два­ран­ства Расій­с­кай ім­пе­рыі; вы­яў­ле­ны агуль­ныя і рэ­гія­наль­ныя тэн­д­эн­цыі развіц­ця шлюб­на-ся­мей­най сфе­ры з ак­ц­эн­там на ма­ё­мас­ныя пра­вы; пра­аналі­за­ва­на спе­цы­фіка жа­но­чай аду­ка­цыі і пы­тан­ні вы­ха­ван­ня; рас­кры­ты пры­чы­ны палітыч­най ак­ты­ў­на­сці і фор­мы гра­мад­скай дабра­чын­най дзей­на­сці два­ра­нак у бе­ла­рус­ка-літоўскіх гу­бер­нях.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.