ВАЧЫМА ПАРТ­НЁ­РА і СЯБРА

Бе­ла­русь – Японія: но­выя маг­чы­мас­ці ў но­вых рэ­гія­наль­ных умо­вах

Belaruskaya Dumka - - ЗМЕСТ -

Па-пер­шае, з тры­бу­ны Ге­не­раль­най Асам­блеі ААН бы­ло за­яў­ле­на аб неаб­ход­на­сці па­шы­р­эн­ня гары­зон­таў рэ­гія­наль­най інтэ­гра­цыі. Ко­рат­ка: дад­зе­ны па­ды­ход, яко­га пры­трым­лі­ва­юц­ца мно­гія дзяр­жа­вы, мож­на аха­рак­тары­за­ва­ць як «інтэ­гра­цыя інтэ­гра­цый» [1].

Па-дру­гое, Мінск як сталі­ца дзяр­жа­вы, якая лічыц­ца «по­лю­сам ста­біль­на­сці» ў Еўро­пе, ла­гіч­на стаў мес­цам для аб­мер­ка­ван­ня са­мых вост­рых пы­тан­няў ад­но­сін Ус­хо­ду і За­хаду [2]. Рэ­зуль­та­ты­ў­на­сць пе­ра­га­во­раў «нар­манд­скай ча­цвёр­кі» па­цверд­зі­ла правіль­на­сць та­ко­га вы­ба­ру.

Па-тр­эцяе, за­клік Бе­ла­русі да ма­білі­за­цыі на­ма­ган­няў су­свет­най су­поль­на­сці 2016 год стаў для шматвек­тар­най знеш­няй паліты­кі Бе­ла­русі ў мно­гім вы­зна­чаль­ным. Перш за ўсё та­му, што ўда­ло­ся пе­ра­ка­на­ць на­шых за­меж­ных парт­нё­раў адыс­ці ад звы­к­лых стэр­эа­ты­паў і па­гляд­зе­ць на на­шу краі­ну без пра­ду­зя­тас­ці. Бе­ла­русь па­ка­за­ла ўся­му све­ту: су­вер­эн­ная, неза­леж­ная краі­на, якая, ня­хай і не ва­ло­дае эка­на­міч­ным і ва­ен­ным пат­эн­цы­я­лам звы­шд­зяр­жаў, мо­жа мно­гае зра­бі­ць для пад­т­ры­ман­ня ста­біль­на­сці і бяс­пе­кі ў сваім рэ­гіёне ва ўмо­вах су­пяр­эч­на­сцей гла­баль­на­га ха­рак­та­ру. су­пра­ць па­гро­зы тэрарыз­му, неле­галь­най мі­гра­цыі, па­гар­ш­эн­ня са­цы­яль­на­э­ка­на­міч­най сіту­а­цыі знай­шоў са­мы ак­ты­ў­ны вод­гук і пад­т­рым­ку на ўсіх кан­ты­нен­тах.

Та­му цал­кам за­кан­амер­ным з’яў­ля­ец­ца ўма­ца­ванне ўза­е­ма­ад­но­сін Бе­ла­русі з краі­на­мі – чле­на­мі БРіКС, ШАС, Аса­цы­я­цыі краін Паўд­нё­ва-Ус­ход­няй Азіі, МЕРКОСУР. Важ­на ад­зна­чы­ць ат­ры­манне на­шай краі­най у 2016 год­зе ста­ту­су на­гля­даль­ніка ў Аса­цы­я­цыі ка­рыб­скіх дзяр­жаў і ШАС. За гэтым стаі­ць праг­ма­тыч­ны ін­тар­эс – сад­зей­ні­чанне вы­ра­ш­эн­ню за­да­чы па­шы­р­эн­ня пры­сут­на­сці на рын­ках краін «да­лё­кай ду­гі».

Так, ужо на­ла­д­жа­на ўза­е­мад­зе­янне з ня­даў­на ад­кры­тым Бан­кам развіц­ця БРіКС у мэтах пры­цяг­нен­ня фі­нан­са­ван­ня пра­ек­таў у Кітай­ска-бе­ла­рус­кім ін­ду­ст­ры­яль­ным парку.

У мі­ну­лым год­зе Бе­ла­русь упер­шы­ню пры­ня­ла ўд­зел у са­мі­це «16+1» (краі­ны Цэн­траль­най, Ус­ход­няй Еўро­пы і Кітая), які ад­бы­ў­ся ў Ры­зе. Няг­лед­зячы на роз­на­га­лос­сі з ЕС па асоб­ных тэ­мах, у цэ­лым ды­я­лог пры­няў кан­струк­ты­ў­ны на­пра­мак. Важ­ным прак­тыч­ным да­сяг­нен­нем ста­ла ад­ме­на Еўра­пей­скім са­ю­зам у 2016 год­зе коль­кас­ных аб­ме­жа­ван­няў на ім­парт бе­ла­рус­кіх тэкс­тыль­ных вы­ра­баў і ад­зен­ня, якія іс­на­валі з 1993 го­да.

Удзел Бе­ла­русі ў Еўразій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе ак­ра­мя ўма­ца­ван­ня ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных су­вя­зей у рам­ках Саю-

за да­з­ва­ляе пас­пя­хо­ва вы­ра­ша­ць за­да­чу па ад­крыц­ці рын­каў тр­эціх краін для на­рош­ч­ван­ня бе­ла­рус­ка­га экс­пар­ту.

Дзя­ку­ю­чы су­мес­ным на­ма­ган­ням са­юзнай «пя­цёр­кі» ўжо сён­ня ёс­ць маг­чы­мас­ць бяс­по­шлін­на­га ўво­зу на ры­нак В’ет­на­ма шы­ро­ка­га спек­тра пра­дук­цыі бе­ла­рус­кіх экс­пар­цё­раў у рам­ках па­гад­нен­ня аб сва­бод­ным ганд­лі, якое бы­ло за­клю­ча­на па­між Еўразій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зам і В’ет­на­мам. Важ­ны ас­пект – пра­дук­цыя, якая вы­раб­ле­на на су­мес­ных прад­пры­ем­ствах у В’ет­на­ме, мае сва­бод­ны до­ступ на рын­кі ін­шых дзяр­жаў. Та­кім чы­нам вы­ра­ша­ец­ца стратэ­гіч­ная за­да­ча знач­на­га ўма­ца­ван­ня на­шых пазі­цый у Паўд­нё­ва-Ус­ход­няй Азіі, у тым ліку з пад­клю­ч­эн­нем восі «Аса­цы­я­цыя краін Паўд­нё­ва-Ус­ход­няй Азіі – Японія». У су­час­ных умо­вах ня­п­эў­на­сці эка­на­міч­най сіту­а­цыі ў Кітаі, аб­вастр­эн­ня тэ­ры­та­ры­яль­ных спр­э­чак у рэ­гіене Паўд­не­ва-Кітай­ска­га мо­ра гэты на­пра­мак ад­но­сіц­ца да ліку клю­ча­вых на су­свет­най палітыч­най ар­эне.

Зга­да­ныя аб­ставі­ны пра­д­вы­зна­ча­ю­ць і бе­ла­рус­кі ін­тар­эс да пе­ра­хо­ду на якас­на но­вы ўз­ро­вень су­пра­цоўніцтва з Японіяй – Краі­най узы­ход­зя­ча­га сон­ца, як яе на­зваў больш за 1400 га­доў та­му япон­скі прынц-рэ­гент Ша­то­ку

Мо­жа здац­ца дзіў­ным, але бе­ла­рус­ка­я­пон­скія су­вязі ма­ю­ць даў­нюю гісто­рыю. У іх ста­наў­лен­ні вя­лікую ро­лю адыг­ра­ла дзей­на­сць на па­сад­зе пер­ша­га расій­ска­га кон­су­ла ў Японіі (1858–1865) на­ша­га су­ай­чын­ніка, ура­дж­эн­ца вё­скі Гош­кі Рэчыц­ка­га па­ве­та і.А. Гаш­кеві­ча. іосіф Ан­то­навіч, ма­ю­чы ба­га­слоўскую аду­ка­цыю, пад­час 10-га­до­вай ду­хоў­най місіі ў Кітаі вы­ву­чаў кітай­скую і япон­скую мо­вы, усход­нюю філа­со­фію, пры­ро­да­з­наўчыя наву­кі, быў вы­дат­ным усхо­да­з­наў­цам. Знач­ным укла­дам і.А. Гаш­кеві­ча ў наву­ку з’яў­ля­юц­ца пер­шы япон­ска-рус­кі слоўнік і трак­тат «Аб вы­то­ках япон­скай мо­вы».

Па іні­цы­я­ты­ве кон­су­ла ў г. Ха­ка­датэ на во­стра­ве Ха­кай­да бы­лі ад­кры­ты шко­лы рус­кай мо­вы, фа­та­гра­фіі, вы­дад­зе­на рус­кая аз­бу­ка для япон­цаў. У па­бу­да­ва­най пры кон­суль­стве баль­ні­цы ма­ла­ма­ём­ныя япон­цы ма­глі бяс­плат­на ат­рым­лі­ва­ць ме­ды­цын­скую да­па­мо­гу. Апош­нія га­ды жыц­ця вы­дат­ны сын бе­ла­рус­ка­га на­ро­да пра­вёў на род­най зям­лі, у ма­ёнт­ку Малі, што непа­да­лё­ку ад Астраў­ца Гро­дзен­скай воб­лас­ці. У гэтым бе­ла­рус­кім га­рад­ку і ў япон­скім Ха­ка­датэ і.А. Гаш­кеві­чу ўста­ноў­ле­ны пом­нікі, яго імем на­зва­на вулі­ца ў Мін­ску, за­ліў у Япон­скім мо­ры

У XX ста­годдзі знач­ны ўклад у развіц­цё бе­ла­рус­ка-япон­скіх гра­мад­ска­палітыч­ных су­вя­зей унеслі пра­фесія­наль­ныя са­ю­зы. За шэс­ць га­доў, з 1965 па 1970, бе­ла­рус­кія праф­са­юз­ныя ар­гані­за­цыі пры­ня­лі ка­ля 20 япон­скіх дэле­га­цый. Кіраўнік ад­ной з іх Х. Су­этан­сі так аца­ніў гас­цін­на­сць бе­ла­рус­ка­га на­ро­да: «Ад япон­скіх пра­фак­ты­вістаў, якія ра­ней па­бы­валі ў Мін­ску, мы чулі, што тут су­стра­ка­ю­ць вель­мі цёп­ла. і гэта поў­на­сцю па­цверд­зіла­ся. Нас су­стра­калі па-брац­ку. Мы ад­чу­ва­ем ся­бе ў ва­шым го­рад­зе як до­ма»

Бе­ла­рус­ка-япон­скія су­вязі па­чалі скла­д­вац­ца яш­чэ ў са­вец­кія ча­сы. У 1980 год­зе на­шай рэс­пуб­лі­цы бы­ло да­ве­ра­на сфар­міра­ва­ць пра­гра­му Дзён са­вец­кай куль­ту­ры ў Японіі. Та­ды ў склад дэле­га­цыі ўвай­шлі прад­стаўнікі Бе­ла­рус­ка­га та­ва­ры­ства друж­бы і куль­тур­ных су­вя­зей з за­меж­ны­мі краі­на­мі, фальк­лор­на­га ан­сам­бля з Грод­на. А ўжо ў 1982 год­зе ў Японіі прай­шлі Дні бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, ас­но­вай якіх сталі вы­ступ­лен­ні тан­ца­валь­на­га ан­сам­бля «Ха­рош­кі».

Да­клад­нае вы­ка­нанне Бе­ла­рус­сю Ста­ту­та ААН, прын­цыпу непа­руш­на­сці граніц і ін­шых агуль­на­пры­ня­тых па­ла­ж­эн­няў да­ло маг­чы­мас­ць на­шай ма­ла­дой неза­леж­най дзяр­жа­ве за­ва­я­ва­ць вы­со­кі аўта­рыт­эт на між­на­род­най ар­эне і ўста­ля­ва­ць дру­жа­люб­ныя ад­но­сі­ны са мно­гі­мі краі­на­мі.

Японія ад­ной з пер­шых прызна­ла Рэс­пуб­ліку Бе­ла­русь. Гэта ад­бы­ло­ся 28 снеж­ня 1991 го­да, а ўжо 26 студ­зе­ня 1992-га па­між дзяр­жа­ва­мі бы­лі ўста­ноў­ле­ны ды­пла­ма­тыч­ныя ад­но­сі­ны. У студ­зені 1993 го­да ў Мін­ску па­ча­ло ра­бо­ту япон­скае па­соль­ства, а ў чэрвені 1995 го­да ў сталі­цы Японіі – бе­ла­рус­кае.

Важ­най пад­зе­яй, якая на­да­ла знач­ны ім­пульс развіц­цю бе­ла­рус­ка-япон­ска­га су­пра­цоўніцтва ва ўсіх сфе­рах, стаў візіт Пр­эзід­эн­та Рэспублікі Бе­ла­русь, Стар­шы­ні На­цы­я­наль­на­га алім­пій­ска­га ка­міт­эта Бе­ла­русі А. Лу­ка­ш­эн­кі ў Японію ў лю­тым 1998 го­да ў час зі­мо­вых Алім­пій­скіх гуль­няў у На­га­на.

Уз­ро­вень ганд­лё­ва-эка­на­міч­на­га су­пра­цоўніцтва па­між краі­на­мі вы­дат­на ха­рак­тары­зу­ю­ць ста­ты­стыч­ныя да­ныя аб та­ва­ра­аба­ро­це. Калі ў 1995 год­зе ён скла­даў 21,7 млн до­ла­раў, то ў 2007 год­зе да­сяг­нуў мак­сі­маль­на­га зна­ч­эн­ня – 322,3 млн до­ла­раў. Аб’ём бе­ла­рус­ка­га экс­пар­ту ў Японію да­сяг­нуў у 2011 год­зе ўз­роў­ню 10 млн до­ла­раў. У апош­нія пя­ць га­доў ён за­хоў­ва­ец­ца прыклад­на на ад­ным уз­роўні (у 2016 год­зе – 11,9 млн до­ла­раў). Ак­ра­мя калій­ных угна­ен­няў, якія зай­ма­ю­ць іль­ві­ную до­лю ў на­шым экс­пар­це ў Японію, у япон­скіх спа­жы­ў­цоў ка­ры­ста­юц­ца по­пы­там бе­ла­рус­кія ла­зер­ныя і ап­тыч­ныя вы­мя­раль­ныя пры­бо­ры, шкло­ва­лак­но, ма­лоч­ная пра­дук­цыя.

Ві­да­воч­на, што свой экс­парт­ны пат­эн­цы­ял эка­но­міка Бе­ла­русі вы­ка­ры­стоў­вае не поў­на­сцю. Пры­вя­ду та­кія ліч­бы: у 2016 год­зе экс­парт Літ­вы ў Японію склаў 130 млн еў­ра, Чэхіі – 840 млн еў­ра ёс­ць над чым за­ду­мац­ца. Нам яў­на не ха­пае вы­со­кат­эхна­ла­гіч­ных та­ва­раў з вы­со­кай даб­аў­ле­най вар­тас­цю, якія бы­лі б за­патра­ба­ва­ны не толь­кі на тра­ды­цый­ных рын­ках СНД, але і ў краі­нах, якія ад­но­сяц­ца да вя­дучых су­свет­ных вы­твор­цаў та­кіх та­ва­раў, у тым ліку Японіі.

Та­му пер­ша­чар­го­вае пы­танне па­рад­ку дня – ствар­энне ў Бе­ла­русі но­вых экс­пар­та­ары­ен­та­ва­ных прад­пры­ем­стваў за ко­шт улас­ных рэ­с­ур­саў або за­меж­ных ін­ве­сты­цый. Ма­ец­ца во­пыт уза­е­мад­зе­ян­ня ў гэтым на­прам­ку: пік дзе­ла­вой ак­ты­ў­на­сці япон­скіх кам­паній у на­шай краіне пры­паў на 2010–2011 га­ды, калі ў бе­ла­рус­кую эка­но­міку з Японіі пас­ту­пі­ла звыш 37 млн до­ла­раў ін­ве­сты­цый.

З удзе­лам япон­ска­га ка­піта­лу на ААТ «БМЗ» пла­ну­ец­ца на­лад­зі­ць вы­твор­час­ць труб наф­та­ва­га асар­ты­мен­ту, на ААТ «Грод­на Азот» – амія­ку і кар­ба­мі­ду. Раз­гля­да­ец­ца пы­танне аб ствар­эн­ні прад­пры­ем­ства па вы­пус­ку від­эа­чы­паў у бе­ла­рус­ка-япон­скай пра­мыс­ло­вай зоне ў Ма­гілёўс­кай воб­лас­ці.

У су­час­ных умо­вах нель­га вы­мя­ра­ць эфек­ты­ў­на­сць між­на­род­на­га су­пра­цоўніцтва, тым больш з та­кой краі­най, як Японія, ад­ным толь­кі та­ва­ра­аба­ро­там. Пры­ярыт­эт­ным на­прам­кам ра­бо­ты паві­нен ста­ць по­шук і вы­ка­ры­станне ўза­ем­на­га ін­тар­э­су ў сфе­ры наву­кі і тэхна­ло­гій. У нас ёс­ць рас­пра­цоўкі су­свет­на­га ўз­роў­ню, на­прыклад, у галіне ахо­вы зда­роўя, якія бе­ла­рус­кія і япон­скія ву­чо­ныя ма­глі б су­мес­на разві­ва­ць і пра­соў­ва­ць на ры­нак у якас­ці ка­мер­цый­ных пра­дук­таў. Су­мес­ны­мі на­ма­ган­ня­мі мож­на рэалізоў­ва­ць пра­ек­ты, якія сён­ня зда­юц­ца фан­та­стыч­ны­мі.

Ад­зна­чым, што ад­на з най­больш знач­ных за апош­ні час зд­зе­лак ко­штам 900 млн до­ла­раў бы­ла за­клю­ча­на ў 2014 год­зе па­між япон­скай кам­паніяй элек­трон­на­га ганд­лю Rakuten і рэзід­эн­там Пар­ка вы­со­кіх тэхна­ло­гій ма­біль­ным сэ­рві­сам Viber, рас­пра­ца­ва­ным у Бе­ла­русі.

Як вя­до­ма, бе­ла­рус­кі і япон­скі на­ро­ды пе­ра­неслі цяж­кія на­ступ­ст­вы ма­штаб­на­га атам­на­га ўзд­зе­ян­ня. У свой час япон­скі во­пыт ака­зан­ня ме­ды­цын­с­кай да­па­мо­гі па­цяр­пе­лым ад смя­рот­на­га вы­пра­мя­нен­ня, ба­ра­ць­бы з ра­ды­еак­ты­ў­ным за­ра­ж­эн­нем быў пас­пя­хо­ва вы­ка­ры­ста­ны ў Бе­ла­русі. У рам­ках пра­гра­мы «Ка­рані травы» ўрад Японіі фі­нан­с­уе пас­таўку аб­ста­ля­ван­ня ў бе­ла­рус­кія ме­ды­цын­скія ўста­но­вы: рэалі­за­ва­на 37 пра­ек­таў на су­му ка­ля 3 млн до­ла­раў Ак­ра­мя ўра­да­вай да­па­мо­гі, на пра­ця­гу больш за 20 га­доў пад­т­рым­ку Бе­ла­русі аказ­ва­ю­ць гра­мад­скія аб’яд­нан­ні роз­ных га­ра­доў Краі­ны ўзы­ход­зя­ча­га сон­ца.

У сваю чар­гу, Бе­ла­русь не за­ста­ла­ся ўба­ку ад чу­жой бя­ды пас­ля ава­рыі на АЭС «Фу­ку­сі­ма-1». Да­па­мо­га ў пе­ра­адоль­ван­ні на­ступ­стваў ава­рыі аказ­ва­ла­ся як на дзяр­жаў­ным уз­роўні, так і па лініі «на­род­най ды­пла­ма­тыі».

Пр­эзід­энт Рэспублікі Бе­ла­русь пры­няў ра­ш­энне аб выд­зя­лен­ні срод­каў для ад­па­чын­ку ў на­шай краіне пад­лет­каў з па­цяр­пе­лых ад сты­хій­ных бед­стваў тэ­ры­то­рый Японіі і, па­чы­на­ю­чы з 2012 го­да, япон­скія школь­нікі пры­язд­жа­ю­ць у На­цы­я­наль­ны дзі­цячы аду­ка­цый­на-аз­да­раў­лен­чы цэнтр «Зубра­ня»

«Та­кая дру­жа­люб­ная пад­т­рым­ка Бе­ла­русі, як мат­э­ры­яль­ная, так і ма­раль­ная, адыг­ра­ла важ­ную ро­лю ў пра­ц­э­се ад­наў­лен­ня Японіі і адра­дж­эн­ня ду­ху япон­ска­га на­ро­да. Ка­ры­ста­ю­чы­ся на­го­дай, Японія вы­каз­вае вя­лікую пад­зя­ку Бе­ла­русі за ака­за­ную да­па­мо­гу і ўва­гу», – гэты за­піс мож­на ўба­чы­ць на сай­це Па­соль­ства Японіі ў Бе­ла­русі

У снеж­ні 2012 го­да Бе­ла­русь і Японія за­клю­чы­лі мі­жу­ра­да­вае па­гад­ненне аб су­пра­цоўніц­тве ў галіне пе­ра­адоль­ван­ня на­ступ­стваў ава­рыі на атам­ных элек­трас­тан­цы­ях. Дэле­га­цыі з Фу­ку­сі­мы неад­на­ра­зо­ва на­вед­валі Го­мель, Мінск і ін­шыя бе­ла­рус­кія га­ра­ды для вы­вуч­эн­ня во­пы­ту Бе­ла­русі ў пы­тан­нях ра­ды­я­цый­най бяс­пе­кі.

У маі 2016 го­да да 30-й га­даві­ны чар­но­быль­скай ка­та­стро­фы і 5-годдзя ава­рыі на АЭС «Фу­ку­сі­ма-1» у Мін­ску ў парку Друж­бы на­ро­даў прад­стаўні­ка­мі дзвюх краін бы­ла су­мес­на за­клад­зе­на Алея са­ку­ры.

Куль­тур­ныя тра­ды­цыі Бе­ла­русі і Японіі шмат­гран­ныя, са­ма­быт­ныя і ўнікаль­ныя. У кож­най з краін рэ­гу­ляр­на пра­вод­зяц­ца ме­ра­пры­ем­ст­вы, якія зна­ё­мя­ць з куль­тур­ны­мі і гіста­рыч­ны­мі тра­ды­цы­я­мі бе­ла­рус­ка­га і япон­ска­га на­ро­даў. Знач­ны­мі пад­зе­я­мі ў жыц­ці бе­ла­рус­кай сталі­цы сталі Тыд­зень су­час­на­га япон­ска­га кі­но, фе­сты­валь «Япон­ская во­сень

у Бе­ла­русі». 13 ліста­па­да 2015 го­да на XXII Мін­скім між­на­род­ным кі­на­фе­сты­валі «Лістапад» ды­п­лом у на­мі­на­цыі «За цуд ве­ры ў кі­но, за ве­ру ў цуд жыц­ця» ат­ры­маў фільм япон­ска­га рэ­жы­сё­ра іці­ра Яма­ма­та «Ана­хіта (вы­бран­нік)».

Ама­та­рам мастацтва добра вя­до­ма бе­ла­рус­кая ба­лет­ная шко­ла, яр­кай прад­стаўні­цай якой з’яў­ля­ец­ца экс-саліст­ка На­цы­я­наль­на­га тэат­ра опе­ры і ба­ле­та Бе­ла­русі Мікі Ва­та­на­бэ. У са­кавіку 2013 го­да су­мес­на з На­род­ным ар­ты­стам Бе­ла­русі Ва­лян­ці­нам Елі­зар’евым япон­ская ба­ле­ры­на пры­ня­ла ўд­зел у пас­та­ноў­цы ба­ле­та «Ле­бяд­зі­нае во­зе­ра» ў га­лоў­ным тэат­ры Бун­ка Кай­ган у То­кіа. У ліста­пад­зе мі­ну­ла­га го­да дру­гая япон­ская ба­ле­ры­на – Мікі Сузу­кі – вы­ка­на­ла пар­тыю Ад­эты – Ады­ліі ў гэтым жа спек­таклі, але ўжо ў Мін­ску, у Му­зыч­ным тэат­ры.

Ак­ты­ў­на пра­цу­ю­ць та­кія ар­гані­за­цыі, як «Бе­ла­русь – Японія», япон­ская «Аса­цы­я­цыя друж­бы і пар­ла­менц­кіх су­вя­зей з Рэс­пуб­лі­кай Бе­ла­русь». «Бе­ла­рус­кае та­ва­ры­ства друж­бы» зай­ма­ец­ца пад­рых­тоў­кай Дзён бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, вы­ста­вак, рэалі­зуе пра­гра­мы «Па­род­не­ныя га­ра­ды», «Ад­па­чы­нак і аз­да­раў­ленне дзя­цей з чар­но­быль­скіх ра­ё­наў». Пры сад­зей­ні­чан­ні на­зва­ных ар­гані­за­цый у Го­мелі ў ка­ст­рыч­ніку 2011 го­да бы­ла прад­стаў­ле­на вы­стаўка япон­скай куль­ту­ры, тра­ды­цый і бы­ту «Пла­не­та Японія», а ў са­кавіку 2015-га – вы­стаўка «Тайны і каз­кі Японіі»

За амаль паўве­ка­вую гісто­рыю су­пра­цоўніцтва га­ра­доў-па­бра­ці­маў Мін­ска і Сен­дая рэалі­за­ва­ны шэраг су­мес­ных пра­ек­таў, аб­ме­наў, куль­тур­ных і гу­манітар­ных ак­цый. Ся­род іх – уста­ноўка «Гад­зін­ніка друж­бы» і па­сад­ка са­д­жан­цаў са­ку­ры ў Сен­дай­скім скве­ры Мін­ска, пра­вяд­зенне га­рад­скі­мі ўла­да­мі Сен­дая дабра­чын­ных ак­цый для па­цяр­пе­лых ад на­ступ­стваў ава­рыі на Чар­но­быль­скай АЭС, пе­ра­да­ча япон­скі­мі парт­нё­ра­мі сталіч­ным ура­чам ме­ды­цын­ска­га аб­ста­ля­ван­ня, хірур­гіч­ных ін­стру­мен­таў, ар­гані­за­цыя для іх ста­жы­ро­вак у сен­дай­скіх кліні­ках.

Няг­лед­зячы на ге­а­гра­фіч­ную ад­да­лен­на­сць Бе­ла­русі і Японіі, пат­эн­цы­ял су­пра­цоўніцтва па­між дзвю­ма краі­на­мі невы­ч­эрп­ны. У нас ёс­ць уза­ем­нае імкненне да па­шы­р­эн­ня эка­на­міч­ных, наву­ко­вых, гу­манітар­ных, куль­тур­ных кан­так­таў. Мож­на з упэў­не­на­сцю ска­за­ць, што ды­я­лог Бе­ла­русі і Японіі – гэта ды­я­лог сяброў і парт­нё­раў, і ён буд­зе пра­ця­г­вац­ца.

Ме­ды­цын­с­кае аб­ста­ля­ванне, за­куп­ле­нае па пра­гра­ме «Ка­рані травы», пе­ра­дад­зе­на Бр­эсц­кай аб­лас­ной баль­ні­цы. Пра гэта свед­чы­ць сім­валіч­ная шыль­да на сцяне, якую за­ма­цоў­ва­ю­ць ча­со­вы па­ве­ра­ны ў спра­вах Японіі ў Бе­ла­русі Хіро­кі Та­ку­на­га і га­лоў­ны ўрач...

У час па­сад­кі Алеі са­ку­ры ў парку Друж­бы на­ро­даў. Мінск, 2016 год

Кан­ц­эрт у го­нар япон­скіх школь­нікаў, якія ад­па­чы­ва­ю­ць у На­цы­я­наль­ным дзі­цячым аду­ка­цый­на­аз­да­раў­лен­чым цэн­тры «Зубра­ня»

Пар­ла­менц­кая дэле­га­цыя Японіі на ча­ле з дэпу­та­там Па­ла­ты прад­стаўнікоў, кіраўніком групы друж­бы «Японія – Бе­ла­русь» Гэні­ці­ра Са­та ў Парку вы­со­кіх тэхна­ло­гій. Мінск, 2016 год

Руслан ЕСІН, док­тар палітыч­ных навук, да­ц­энт

Фільм «Малітва Лі­ры» япон­ска­га рэ­жы­сё­ра Хі­ра­ю­кі Ку­ра­ка­вы (на здым­ку – спра­ва) узна­га­род­жа­ны пры­зам Пр­эзід­эн­та Бе­ла­русі «За гу­манізм і ду­хоў­на­сць у кі­но» на XXIII Мін­скім між­на­род­ным кі­на­фе­сты­валі «Лістапад». Мінск, 2016 год

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.